Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Strefa Klienta » Proces przyłączenia do sieci wod-kan

Proces przyłączenia do sieci wod-kan w Łukowie

Proces przyłączenie do sieci wok-kan w Łukowie

Objaśnienia:

 1. Proces pełny (obejmuje kroki 1 - 4)
  Proces pełny stanowi podstawową zasadę postępowania o przyłączenie do sieci wod-kan z zastrzeżeniem warunków tzw. procesu skróconego.
 2. Proces skrócony (dotyczy tylko przyłączenia kanalizacyjnego i obejmuje kroki 2 – 4)
  W wypadku, gdy do granicy nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie do kanalizacji jest doprowadzony tzw. rękaw przyłączeniowy , bądź gdy przez nieruchomość przebiega kanalizacja sanitarna wraz z usytuowaną na niej studnią kanalizacyjną (umożliwiającą przyłączenie nieruchomości), wtedy osoba ta pomija krok 1 i rozpoczyna swoje postępowanie od kroku 2, to znaczy składa wniosek o przyłączenie (B-wp) .
 3. Kwalifikacja do taryfowej grupy odbiorców usług odprowadzania ścieków.
  1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej wskazuje odpowiednio we wniosku o określenie warunków przyłączenia (Krok 1) lub we wniosku o przyłączenie (Krok 2) skąd będą pochodziły ścieki wprowadzane do kanalizacji
  2. Przedsiębiorstwo PUIK dokonuje kwalifikacji osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej do właściwej taryfowej grupy odbiorców : albo do odbiorców usług odprowadzania ścieków bytowych albo do odbiorców usług odprowadzania ścieków przemysłowych. Podstawą kwalifikacji są przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz obowiązująca taryfa opłat za wodę i ścieki. Wynik kwalifikacji Przedsiębiorstwo PUIK określa w warunkach przyłączenia (Krok 1) albo w zezwoleniu na przyłączenie (Krok 2).
  3. Rodzaje ścieków - definicje:
   ścieki bytowe ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;
   ścieki przemysłowe ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową , przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu.
 4. Korzystanie z tzw. wody zużywanej bezpowrotnie.
  W okresie roku - od 15 kwietnia do 15 września - odbiorca może korzystać z tzw. wody zużywanej bezpowrotnie, z przeznaczeniem na utrzymanie trawników i ogródków przydomowych, o ile w systemie podstawowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych procesu uzdatniania wody, będą w dyspozycji odpowiednie rezerwy wody. Zainteresowany odbiorca składa wniosek o wydanie warunków realizacji dostaw wody zużywanej bezpowrotnie (formularz D-wwzb).
 5. Kontakty , w godz. 7.00 – 15.00, dni robocze:
  1. Anna Wrzosek - Biuro Obsługi Klienta , tel. 25 798 55 95, w siedzibie Spółki PUIK : ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków. 
  2. Zbigniew Cabaj - Specjalista ds. Inwestycji i Postępu Technicznego , tel. 25 798 29 93, w siedzibie Spółki PUIK : ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków. 
  3. Jerzy Rożen - Kierownik Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków , tel. 665 490 033, ul. B. Prusa 14, 21-400 Łuków. 
  4. Andrzej Wilczyński - Kierownik Zakładu Wodociągów , tel. 665 490 032, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.