Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Łukowie - Kontrakt Nr 2: Zadanie nr 2”

2018-07-06 12:21:36

2018-05-14 12:11:11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b,  województwo lubelskie, powiat łukowski, tel. (25)-798-23-17, 798-22-04, fax. (25)-798-22-04, www.puik.lukow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn:

„Rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Łukowie - Kontrakt Nr 2: Zadanie nr 2”

zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach Projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12 maja 2018 roku pod nr 2018/S 090-204821 i adres: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:204821-2018:TEXT:PL:HTML .

Termin składania ofert: 26 czerwiec 2018r. do godz. 14.00.

Termin otwarcia ofert: 26 czerwiec 2018r. godz. 14.10.

Oferty należy składać w pok. nr 10 – Sekretariacie siedziby Zamawiającego lub drogą pocztową, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100%.

Warunki udziału w postępowaniu: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pełna treść SIWZ jest dostępna w załącznikach obok.

Data wprowadzenia przetargu
2018-05-14 12:11:12
Stan
Postępowanie rozstrzygnięte
Informacja z rozstrzygnięcia

×

×

Informacja z otwarcia ofert

×

×