Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu nr 1 oraz Kontraktu nr 2 w ramach Projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

2018-07-04 13:49:37

Postępowanie unieważnione : Brak ofert.

2018-06-18 13:33:37

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b,  województwo lubelskie, powiat łukowski, tel. (25)-798-23-17, 798-22-04, fax. (25)-798-22-04, www.puik.lukow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn:

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu nr 1 oraz Kontraktu nr 2 w ramach  Projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w Regulaminie wewnętrznych procedur zawierania umów  w ramach dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 (Załącznik do  Zarządzenia Nr 2/2018 z dnia 15.01.2018  Zarządu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie) dostępnym na naszej stronie http://puik.lukow.pl/, w ramach Projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności w dniu 15 czerwca 2018 roku pod nr 1086599 i adres: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/

Termin składania ofert: 3 lipca 2018r. do godz. 13.00.

Termin otwarcia ofert: 3 lipca 2018r. godz. 13.15.

Oferty należy składać w pok. nr 10 – Sekretariacie siedziby Zamawiającego lub drogą pocztową, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100%.

Warunki udziału w postępowaniu: zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pełna treść SIWZ jest dostępna w załącznikach obok.

Data wprowadzenia przetargu
2018-06-18 13:33:37
Stan
Postępowania unieważnioneInformacja z otwarcia ofert

×

×