Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w ramach Projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

2019-07-04 14:37:23

2019-06-06 12:42:29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b, województwo lubelskie, powiat łukowski, tel. (25) 798 23 17, (25) 798 22 04, fax. (25) 798 22 04, www.puik.lukow.pl ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługi pn.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w ramach  Projektu
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) dla zamówień sektorowych (podstawa prawna art.132 ust.2 i art.133 ust. 1),

W postępowaniu jest spełniona zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z powyższym niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych:

1.    w Regulaminie wewnętrznych procedur zawierania umów  w ramach dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 (Załącznik do  Zarządzenia Nr 2/2018 z dnia 15.01.2018  Zarządu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie) dostępnym na stronie http://puik.lukow.pl/download/Regulamin%20procedur%20POIiS%202014-2020.pdf,
2.    w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Art. 701 i nast. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 dalej: KC),
Warunki postępowania określone w ogłoszeniu oraz w ZO mogą być zmienione lub odwołane. Na podstawie art. 701 par. 3 KC, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Ogłoszenie zostało opublikowane w:
1.    Bazie konkurencyjności w dniu 06 czerwca 2019 roku pod nr 1188904 i adresie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
2.    Biuletynie zamówień publicznych (BZP) w dniu 06 czerwca 2019 roku pod nr 557286-N-2019 i adresie : https://searchbzp.uzp.gov.pl/Search.aspx (ogłoszenie w BZP nieobowiązkowe)

Termin składania ofert: 28 czerwca 2019r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 28 czerwca 2019r. godz. 13.10

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. poprzez doręczenie na adres: ul. Partyzantów 6B, 21-400 Łuków, Polska, sekretariat pokój Nr 10.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100%.

Warunki udziału w postępowaniu: zgodnie z Zapytaniem Ofertowym (ZO) – Warunki Zamówienia

Pełna treść ZO jest dostępna w złącznikach obok.

 

Data wprowadzenia przetargu
2019-06-06 12:42:29
Stan
Postępowanie rozstrzygnięte
Termin składania ofert
2019-06-28 13:00:00
Dostępne materiały do pobrania


Pytania i odpowiedzi - seria 1

×

×

Pytania i odpowiedzi - seria 2

×

×

Protokół z otwarcia ofert

×

×