Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Zagrodowej i przyległych w Łukowie

2019-07-08 15:01:08

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym  

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b,  województwo lubelskie, powiat łukowski, tel. (25)-798-23-17, 798-22-04, fax. (25)-798-22-04, www.puik.lukow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia p.n:

„Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Zagrodowej i przyległych w Łukowie”

Zamówienie obejmuje: wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, uzgodnienia poprzedzające roboty budowlane, budowę w pasach dróg gminnych oraz częściowo na terenie działki prywatnych właścicieli sieci wodociągowej z rur PE100 RC SDR 11 Ø160 – 922,0mb, rur PE100 RC SDR 11 Ø225 – 514,0mb, hydranty p/poż  nadziemne/podziemne Ø 80 – 11kpl, zasuwy sekcyjne Ø160 – 5kpl, zasuwy sekcyjne Ø200 – 1kpl z materiałów zgodnie, z Warunkami Zamówienia (czytaj dalej WZ), obsługę geodezyjną, odtworzenie nawierzchni w pasach drogowych, przeprowadzenie czynności odbiorowych i innych robót zgodnie z WZ.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Wymagany termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę: do 29 listopada 2019 roku

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium odpowiadające wartości 10 tysięcy złotych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100% .

WZ wraz z załącznikami w postaci elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego  www.puik.lukow.pl w zakładce Przetargi .

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Henryk Soćko - tel. (25) 797-10-47. Kontakt w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego lub drogą pocztową.

Termin składania ofert upływa dnia 22 lipca 2019 r. o godzinie 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 lipca 2019 r. o godzinie 12:05 w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w WZ. Ocena spełniania tych warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych i zgodnych z WZ.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Uwaga: W postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązuje Regulamin Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie dostępny na stronie www.puik.lukow.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta.

Zapraszamy

Łuków, dnia 08.07.2019 r.

Data wprowadzenia przetargu
2019-07-08 15:01:08
Stan
Postępowania w toku
Termin składania ofert
2019-07-22 12:00:00
Dostępne materiały do pobrania