Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Modernizacja sieci wodociągowej w ul.Browarnej w Łukowie

2020-02-27 13:29:12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ulica Partyzantów 6b,  województwo lubelskie, powiat łukowski, tel. 25-798-23-17, tel./fax. 25-798-22-04, www.puik.lukow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na:

Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Browarnej w Łukowie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji istniejącego odcinka wodociągu z rur żeliwnych DN150, na wodociąg z rur polietylenowych PE 100 RC Ø160. Modernizacji podlega odcinek w ul. Browarnej od ulicy Konwiktorskiej do ulicy Wyszyńskiego (bez tej ulicy) oraz z wyłączeniem odcinka przebiegającego w ul. Warszawskiej. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem budowlano-wykonawczym modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Browarnej w Łukowie.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Wymagany termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę: do 30 czerwca 2020r.

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena - 100%  

Pełna dokumentacja przetargowa, w postaci elektronicznej, jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.puik.lukow.pl w zakładce „Przetargi”.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami – Andrzej Wilczyński - tel. 25-798-25-97,  Adam Kitliński - tel. 25-798-29-93  w godz. 700 – 1500.

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego lub droga pocztową.

Termin składania ofert upływa dnia 17  marca 2020 r. do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17  marca  2020 r. o godzinie 1205 w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w Warunkach Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych i zgodnych z Warunkami Zamówienia.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Uwaga: w postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązuje Regulamin udzielania zamówień dostępny na stronie www.puik.lukow.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta.


Zapraszamy
Marcin Mateńko - Prezes Zarządu PUIK w Łukowie Sp. z o.o.
Łuków, dnia 27.02.2020r.

 

Data wprowadzenia przetargu
2020-02-27 13:29:12
Stan
Postępowanie rozstrzygnięte
Informacja z otwarcia ofert

×

×

Informacja z rozstrzygnięcia

×

×