Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Przetargi » Przetargi

Opracowania dokumentacji przetargowej na potrzeby wyłonienia wykonawców zadań realizowanych w ramach Projektu pt. Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyj

2020-06-18 14:52:36

2020-06-01 14:48:31

2020-05-28 14:11:52

Zapytanie Ofertowe (ZO) w sprawie

Opracowania dokumentacji  przetargowej na potrzeby wyłonienia wykonawców zadań realizowanych w ramach  Projektu pt.
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Projekt objęty jest dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0098/17-00 z dnia 2017-12-28).

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje siedem części określonych w poniższym zestawieniu. 
Można  złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wszystkie części.

Część zamówienia

Nr  zadania

Nazwa zadania

Termin opracowania dokumentacji przetargowej

W posiadaniu Zamawiającego

I

Zadanie nr 1

Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie

10 lipiec 2020

Projekt budowlany

II

Zadanie nr 3

Sieć kanalizacyjna - modernizacja

10 luty 2021

Projekt budowlany

III

Zadanie nr 4

Sieć kanalizacyjna - nowe odcinki, część II

10 lipiec 2020

Projekt budowlany

IV

Zadanie nr 8

Samochód specjalistyczny do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem

10 czerwiec 2021

Specyfikacja wymagań technicznych i funkcjonalnych

V

Zadanie nr 17

Rozbudowa i modernizacja kompostowni osadów ściekowych

08 październik 2020

Program funkcjonalno-użytkowy

VI

Zadanie nr 18

Modernizacja dwóch przepompowni ścieków

10 lipiec 2020

Projekt budowlany

VII

Zadanie nr 19

Wizualizacja i sterowanie terenowych obiektów wod-kan

08 październik 2021

Projekt budowlany

 

W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni w odniesieniu do każdej części zamówienia (każdego Zadania):

- Odrębną - pełną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – w tym wzór umowy (w formie pisemnej i elektronicznej w formacie .docx). Należy przyjąć, że zamówienia określone w częściach I-III oraz V-VII dotyczą robót budowlanych i łączna ich wartość według szacunków Zamawiającego przekracza kwoty, od których istnieje obowiązek przekazywania  ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ten obowiązek będzie zatem dotyczył każdego  postępowania (tryb przetargu  nieograniczonego),  jakie Zamawiający planuje przeprowadzić dla poszczególnych zadań: 1, 3, 4, 17, 18, 19.

Zamówienie określone w części IV (Zadanie nr 8) dotyczy dostawy i - podobnie jak dla pozostałych zadań z grupy robót budowlanych

- będzie związane z obowiązkiem  przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zatem we wszystkich postępowaniach  będą obowiązywały właściwe przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące m.in. użycia środków komunikacji elektronicznej.

Z tych samych względów oraz  w związku z celem działalności prowadzonej przez Zamawiającego, należy również uwzględnić w przygotowywanej dokumentacji przetargowej odpowiednie przepisy dotyczące zamówień sektorowych.

- Wsparcie Zamawiającego przy prowadzeniu odrębnych postępowań o udzielenie zamówień na poszczególne części zamówienia związanego z Projektem. W  opisie przedmiotu dla poszczególnych części zamówienia , Wykonawca uwzględni  udostępnione przez 

Zamawiającego dokumentacje i materiały wymienione w powyższym zestawieniu.

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. poprzez doręczenie na adres:
ul. Partyzantów 6B, 21-400 Łuków, Polska, sekretariat pokój Nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2020 roku do godz. 13.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie, ul. Partyzantów 6B, 21-400 Łuków, Polska, pok. 11, 16 czerwca 2020 roku, o godzinie 13.05.

Otwarcie ofert jest jawne.

Sposób oceny według kryterium: Cena oferty.

Wykonawca przedstawia cenę oferty (z podatkiem VAT) za realizację całości przedmiotu zamówienia.

W kryterium tym Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym wzorem:
C=Cmin/Cof*100, gdzie: C –  uzyskana liczba punktów dla oferty badanej,
C min –  najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
C of – cena badanej oferty.

Do kontaktowania się z Wykonawcami , ze strony Zamawiającego upoważnione są osoby:
Adam Kitliński, e-mail:adam.kitlinski@puik.lukow.pl ,
Mirosław Szkołut e-mail: mszkolut@puik.lukow.pl .

Termin związania ofertą: 30 dni

W wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania, z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do ZO. Nie dopuszcza się zmian zawartej umowy, za wyjątkiem zmian terminów realizacji zamówienia, jeżeli konieczność zmian tych terminów nie była możliwa wcześniej do przewidzenia i wynika z obiektywnych okoliczności, na które ani Zamawiający ani Wykonawca nie mogli mieć wpływu.

Zapraszamy

Data wprowadzenia przetargu
2020-05-28 14:11:52
Stan
Postępowania unieważnione
Termin składania ofert
2020-06-16 13:00:00
Dostępne pliki do pobrania
Ogloszenie_ZO.zip
Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:32:26

Powiązane linki


Pytania i odpowiedzi

×

×

Informacja z otwarcia ofert

×

×

Informacja o unieważnieniu

×

×