Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Przetargi » Przetargi

Dostawę fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych.

2020-07-06 14:32:55

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6B, województwo lubelskie, powiat łukowski, tel. 25-798-23-17, tel./fax. 25-798-22-04, www.puik.lukow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena – 100 %

Dokumentacja przetargowa, w postaci elektronicznej, jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.puik.lukow.pl w zakładce „Przetargi”

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą w związku z toczącymi się postępowaniami są:
1.    W kwestiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:
- Jerzy Rożen – od poniedziałku do piątku od 8:00-14:00 tel 25 798 23 71
- Tomasz Makówka – od poniedziałku do piątku od 8:00-14:00 tel 25 798 23 71
2.    W kwestiach merytorycznych:
- Adam Kitliński – od poniedziałku do piątku od 8:00-14:00 tel 25 797 10 47

Miejscem składania ofert jest Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

Termin składania ofert upływa 17.07.2020 roku do godziny 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2020r o godzinie 14:05.

Wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w Warunkach Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymaganych na podstawie Warunków Zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni.

UWAGA: w postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Obowiązuje Regulamin udzielania zamówień dostępny na stronie www.puik.lukow.pl – Regulaminy
Zapraszamy.

Data wprowadzenia przetargu
2020-07-06 14:32:55
Stan
Postępowanie rozstrzygnięte

Pytania i odpowiedzi - seria 1

×

×

Informacja z otwarcia ofert

×

×

Informacja z rozstrzygnięcia

×

×