Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Przetargi » Przetargi

Zakup oleju napędowego i etyliny z tankowaniem pojazdów w roku 2021 i 2022 przez PUIK Sp. z o.o. w Łukowie

2020-11-19 10:59:37

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b, woj. lubelskie, pow. łukowski, tel. 25/7982317, 7982204, fax. 25/7982204, www.puik.lukow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup oleju napędowego i etyliny z tankowaniem pojazdów w roku 2021 i 2022 przez PUIK Sp. z o.o. w Łukowie

W ramach zamówienia Wykonawca będzie realizował: Sprzedaż oleju napędowego i etyliny spełniających wymagania polsko-unijnych norm PN-EN 228+A1:2017-06, i PN-EN 590+A1:2017-6 z tankowaniem pojazdów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy na terenie miasta Łuków. Stacja paliw Wykonawcy nie może być zlokalizowana w odległości większej niż 3000 m. od siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 6b, liczonej po najkrótszej trasie przejazdu drogą publiczną asfaltową. Przewidywany zakup miesięczny to: ok. 8,5 tys. litrów oleju napędowego i ok. 600 litrów etyliny.

Szczegółowy opis w/w przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (czytaj dalej SIWZ ).
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wymagany okres wykonywania zamówienia: od 1stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wadium – 10 000,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
wysokość udzielonego upustu na wszystkie materiały pędne - 87%
cena - 13% 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego DODATEK NR 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

WRAZ Z OFERTĄ POWINNY BYĆ ZŁOŻONE:
•    OŚWIADCZENIA, o których mowa w pkt 13.1 SIWZ (wzór oświadczeń  stanowią DODATEK NR 2 i DODATEK NR 3 do SIWZ).
•    PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
•    UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r, poz. 1114 oraz z 2016r, poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
•    Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
•    Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
•    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
•    Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.
•    Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
•    Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
•    Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r, Nr 153 poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone
w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
•    Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności
i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
•    Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
•    Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

SIWZ jest nieodpłatna i można ją pobrać ze strony zamawiającego: https://puik.lukow.pl/index.php?id=04171230

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami - WOJCIECH  ROŻEN - tel. 25 798  22 04 email: sekretariat@puik.lukow.pl. w godz. 6.30 - 14.30, w dni robocze.

Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2020 r. o godzinie 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.12.2020 r. o godzinie 14:05 w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w art. 22 ust.1 i nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Ponadto Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnych z w/w Ustawą i Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Zapraszamy

 

Data wprowadzenia przetargu
2020-11-19 10:59:37
Stan
Oczekiwanie na oferty
Termin składania ofert
2020-12-04 14:00:00
Dostępne pliki do pobrania