Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » PrzetargiPytania i odpowiedzi

×

Pytania Wykonawcy w postępowaniu na: Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do terenu zalewu Zimna woda w Łukowie w ramach projektu „Rewitalizacja zalewu Zimna woda

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawcę zapytaniami, dotyczącymi przetargu na: Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do terenu zalewu Zimna woda w Łukowie w ramach projektu „Rewitalizacja zalewu Zimna Woda”, odpowiadamy na następujące pytania:

Pytanie 1
Czy Zamawiający przewidział dociążenie korpusu przepompowni PS1 – pierwotnie w dokumentacji przepompownia była zaprojektowana z kręgów betonowych, natomiast jest przyjęta przepompownia z polimerbetonu. Polimerobeton jest materiałem lżejszym od betonu i biorąc pod uwagę możliwy wysoki poziom wód gruntowych w miejscu posadowienia przepompowni może zajść konieczność wykonania dociążenia przepompowni.
Odpowiedź
Przepompownię montować na płycie fundamentowej z betonu B-7,5 gr.20cm, wykonanej na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. Płyta fundamentowa zabezpieczy przepompownię m innymi przed wyporem wody gruntowej. Należy ją wykonać w odwodnionym i umocnionym wykopie.

Pytanie 2
Zamawiający przewiduje wykonanie kanałów kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego metodą przewiertów sterowanych – jednocześnie w przedmiarach robót występuje pozycja dotyczące oznakowania trasy kanałów taśmą sygnalizacyjną układana w ziemi – prosimy o usunięcie pozycji z przedmiaru robót.
Odpowiedź
Oznakowanie tras kanałów taśmą sygnalizacyjną dotyczy tylko rurociągów  układanych w wykopach otwartych, natomiast nie dotyczy kanałów wykonywanych metodą przewiertów sterowanych. W ofercie nie należy uwzględniać nakładów na oznakowanie tras kanałów taśmą sygnalizacyjną.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. dotyczącą kosztów nadzoru nad pracami prowadzonymi przy gazociągu wysokiego ciśnienia.
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada żadnych uzgodnień z PSG Sp. z o.o. dotyczących kosztów nadzoru nad pracami prowadzonymi przy gazociągu wysokiego ciśnienia. Wszelkie koszty związane z takim nadzorem, Wykonawca winien  wycenić w pozycji 37  przedmiaru przyłącza kanalizacji  sanitarnej – zabezpieczenie przewodu gazowego wysokociśnieniowego na czas budowy oraz w pozycji 42 przedmiaru przyłącza wodociągowego.

×