Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Unia Europejska
» Przetargi » Przetargi

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do terenu zalewu Zimna Woda w Łukowie w ramach projektu „Rewitalizacja zalewu Zimna Woda”

2018-01-18 10:11:16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b,  województwo lubelskie, powiat łukowski, tel. (25)-798-23-17, 798-22-04, fax. (25)-798-22-04, www.puik.lukow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do terenu zalewu Zimna Woda w Łukowie w ramach projektu „Rewitalizacja zalewu Zimna Woda

Zamówienie obejmuje: uzgodnienia poprzedzające roboty budowlane, budowę w pasie drogi gminnej i częściowo w pasie drogi powiatowej oraz w ścieżce pieszo – rowerowej odcinków przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE Ø200 – 187,5mb i kanału tłocznego z rur PE Ø110-519mb wraz z przepompownią ścieków Ø1500 – 1kpl oraz przyłącza wodociągowego z rur PE Ø110 -  707mb wraz ze studnią wodomierzową Ø2000 – 1kpl, materiałów zgodnie z Warunkami Zamówienia (czytaj dalej WZ) i z załączoną dokumentacją projektową, obsługę geodezyjną, odtworzenie nawierzchni w pasach drogowych, przeprowadzenie czynności odbiorowych i innych robót zgodnie z WZ.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Wymagany termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę: do 29 czerwca 2018 roku.

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium odpowiadające wartości 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100% .

WZ w postaci elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego  www.puik.lukow.pl w zakładce Przetargi.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Henryk Soćko - tel. (25) 797-10-47.

Kontakt w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego lub drogą pocztową.

Termin składania ofert upływa dnia 6 lutego 2018 r. o godzinie 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 lutego 2018 r. o godzinie 14.05 w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w WZ. Ocena spełniania tych warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych i zgodnych z WZ.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Uwaga: W postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązuje Regulamin Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie dostępny na stronie www.puik.lukow.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta.

Zapraszamy

Łuków, dnia 17.01.2018 r.

Regulamin udzielania zamówień
Regulamin udzielania zamówień

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień

Data wprowadzenia przetargu
2018-01-18 10:10:26
Stan
Badanie i ocena ofert
Termin składania ofert
2018-02-06 14:00:00
Dostępne materiały do pobrania


Pytania i odpowiedzi 1

×

Pytania Wykonawcy w postępowaniu na: Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do terenu zalewu Zimna woda w Łukowie w ramach projektu „Rewitalizacja zalewu Zimna woda

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawcę zapytaniami, dotyczącymi przetargu na: Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do terenu zalewu Zimna woda w Łukowie w ramach projektu „Rewitalizacja zalewu Zimna Woda”, odpowiadamy na następujące pytania:

Pytanie 1
Czy Zamawiający przewidział dociążenie korpusu przepompowni PS1 – pierwotnie w dokumentacji przepompownia była zaprojektowana z kręgów betonowych, natomiast jest przyjęta przepompownia z polimerbetonu. Polimerobeton jest materiałem lżejszym od betonu i biorąc pod uwagę możliwy wysoki poziom wód gruntowych w miejscu posadowienia przepompowni może zajść konieczność wykonania dociążenia przepompowni.
Odpowiedź
Przepompownię montować na płycie fundamentowej z betonu B-7,5 gr.20cm, wykonanej na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. Płyta fundamentowa zabezpieczy przepompownię m innymi przed wyporem wody gruntowej. Należy ją wykonać w odwodnionym i umocnionym wykopie.

Pytanie 2
Zamawiający przewiduje wykonanie kanałów kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego metodą przewiertów sterowanych – jednocześnie w przedmiarach robót występuje pozycja dotyczące oznakowania trasy kanałów taśmą sygnalizacyjną układana w ziemi – prosimy o usunięcie pozycji z przedmiaru robót.
Odpowiedź
Oznakowanie tras kanałów taśmą sygnalizacyjną dotyczy tylko rurociągów  układanych w wykopach otwartych, natomiast nie dotyczy kanałów wykonywanych metodą przewiertów sterowanych. W ofercie nie należy uwzględniać nakładów na oznakowanie tras kanałów taśmą sygnalizacyjną.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. dotyczącą kosztów nadzoru nad pracami prowadzonymi przy gazociągu wysokiego ciśnienia.
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada żadnych uzgodnień z PSG Sp. z o.o. dotyczących kosztów nadzoru nad pracami prowadzonymi przy gazociągu wysokiego ciśnienia. Wszelkie koszty związane z takim nadzorem, Wykonawca winien  wycenić w pozycji 37  przedmiaru przyłącza kanalizacji  sanitarnej – zabezpieczenie przewodu gazowego wysokociśnieniowego na czas budowy oraz w pozycji 42 przedmiaru przyłącza wodociągowego.

×