Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Laboratorium » Zakres badań

Laboratorium

badań wody i ścieków

Ankieta

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli nam doskonalić poziom naszych usług zgodnie z Państwa oczekiwaniami i propozycjami. Wypełnioną ankietę należy przesłać na nasz adres faxem na numer: 025-798-22-04 lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. Laboratorium ul. B. Prusa 14, 21-400 Łuków lub na adres email:

Zakres badań - cennik usług - analizy laboratoryjne

 

Lp.

Badana cecha

Norma / Procedura badawcza

Cena netto za 1 próbkę

Woda i ścieki

1.

Temperatura pobranej próbki ścieków A

PN-77/C-04584 1)

3,21

2.

Odczyn (pH) A

PN-EN ISO 10523:2012

12,83

3.

Przewodność elektryczna właściwa A

PN-EN 27888:1999

12,83

4.

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

(procedura badawcza)

PB-02 wyd. 03/08.03.2018 (Metoda OXI TOP)

9,63

5.

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)A

(polska norma, bez rozcieńczeń)

PN-EN 1899-2:2002

51,33

6.

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)A

(polska norma, z rozcieńczeń)

PN-EN 1899-1:2002

51,33

7.

Tlen rozpuszczony

PN-EN ISO 5814:2013-04

9,63

8.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)A

PN-ISO 15705:2005

80,75

9.

Stężenie chlorków A

PN-ISO 9297:1994

16,04

10.

Azot ogólny (procedura badawcza PB-10) A

PB-10 wyd. 03/08.03.2018 (na podstawie testów Merck 14537, 14763)

101,50

11.

Azot ogólny z obliczeń A

PN-73/C-04576/14 1)

144,38

12.

Azot amonowy A

PN-ISO 7150-1:2002

28,88

13.

Azot azotanowy A

PN - 82/C-04576/08 1)

35,29

14.

Azot azotynowy A

PN-EN 26777:1999

25,67

15.

Azot Kjeldahla A

PN-EN 25663:2001

83,42

16.

Fosfor ogólny A

PN-EN ISO 6878:2006 p. 7+Ap1:2010 +Ap2:2010

38,50

17.

Zawiesiny ogólne   A

PN-EN 872:2007 + Ap1:2007

44,53

18.

Siarczany (procedura badawcza)

PB-14 wyd. 03/08.03.2018 (na podstawie testu Merck

28,60

19.

Sucha pozostałość

PN-78/C-04541 1)

25,67

20.

Substancje rozpuszczone A

PN-78/C-04541 1)

67,38

Woda

21.

Żelazo A

PB-11 wyd. 03/08.03.2018 (na podstawie testu Merck 14761)

22,04

22.

Mangan A

PB-18 wyd.03/08.03.2018 (na podstawie testu HACH LANGE LCW 532)

64,09

23.

Liczba progowa zapachu TON (Zapach) A

PN-EN 1622:2006

19,25

24.

Liczba progowa smaku TFN(Smak) A

PN-EN 1622:2006

19,25

25.

Barwa A

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D +Ap1:2015-06

12,83

26.

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna) A

PN-ISO 6059:1999

25,67

27.

Mętność A

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

12,83

28.

Chlor wolny A

PB-16 wyd.03/08.03.2018 (na podstawie testu MACHERY-NAGEL visocolor HE Chlor 920015)

13,74

29.

Zasadowość ogólna

PN-EN ISO 9963-1 +Ap1:2004

19,25

Ścieki

30.

Zagniwalność

PB-08 wyd.03/08.03.2018

9,63

31.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (ekstrakt eterowy) A

PB-20 wyd. 04/08.03.2018

73,95

32.

Siarczany (polska norma) A

PN-ISO 9280:2002

96,25

Osad ściekowy

33.

Sucha pozostałość

PN-EN 12880:2004

28,88

34.

Zawartość wody

PN-EN 12880:2004

35.

Pozostałość po prażeniu

PN-EN 12879:2004 1)

48,13

36.

Strata przy prażeniu

PN-EN 12879:2004 1)

37.

Indeksu objętości osadu czynnego

PB-09 wyd. 03/08.03.2018

38,50

38.

Indeksu gęstości osadu czynnego

PB-09 wyd. 03/08.03.2018

38,50

39.

Masa zawiesiny ogólnej

PB-09 wyd. 03/08.03.2018

25,67

40.

Opad w cylindrze po ½

PB-09 wyd. 03/08.03.2018

6,42

41.

Odczyn pH

PN-EN  ISO 10523:2012

19,25

Badania mikrobiologiczne

42.

Liczba bakterii grupy coli A

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

36,13

43.

Liczba Escherichia coli A

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

44.

Liczba Escherichia coli A

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

65,05

45.

Liczba bakterii grupy coli A

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

46.

Liczba Enterokoki (paciorkowców kałowych) A

PN-EN ISO 7899-2:2004

42,28

47.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2°C A

PN-EN ISO 6222:2004

44,67

48.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2°C A

PN-EN ISO 6222:2004

44,67

Pobieranie próbek do badań

49. Pobierania próbek wody do badań fizycznych, chemicznych, sensorycznych A PN-ISO 5667-5:2017-10 9,63

50.

Pobieranie próbek z rzek i strumieni A

PN-ISO 5667-6:2016-12 p.7.4

9,63

51.

Pobieranie próbek ścieków A

PN-ISO 5667-10:1997

9,63

52.

Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych   A

PN-EN ISO 19458:2007

12,83

53.

Wytyczne pobierania próbek osadów

PN-EN ISO 5667-13:2011

9,63

A - Metody akredytowane przez Polskie centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji PCA AB 1067

1) - norma wycofana przez PKN bez zastąpienia

 

Dojazd i transport próbek: cena netto za 1 km poza  granicami miasta 1,00 zł .

 Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług.