Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2018-03-20 13:15:05

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie o jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łukowie dokonał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody na terenie Miasta Łuków za rok 2017. Podstawowy źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia w mieście Łuków są wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Woda uzyskiwana jest z trzech ujęć podziemnych: w Łukowie, Gołaszynie i Turzych Rogach. WZZ Łuków administrowany jest przez Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie i zaopatruje w wodę przeznaczona do spożycia 29 580 mieszkańców Łukowa.

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. dla potrzeb wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Łukowie wodę pozyskuje z dziewięciu studni głębinowych. Woda do celów wodociągowych pobierana jest z warstw wodonośnych z epoki plejstoceńskiej oraz mioceńsko-oligoceńskiej. Pozyskana woda z ujęć głębinowych, rurociągami PE80: Ø160, Ø225, Ø275 o łącznej długości 5,35 KM dostarczana jest do stacji Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowanej przy ul. Partyzantów 6b. Ponadnormatywne związki żelaza, manganu oraz jonu amonowego zawarte w wodzie ujmowanej( surowej) redukowane są na ciągu technologicznym SUW. Układ technologiczny SUW to:

- napowietrzanie 1°

- napowietrzanie 2°

- odżelazianie, odmanganianie i redukcja jonu amonowego,

- dezynfekcja wody uzdatnionej.

Uzdatniona woda magazynowana jest w 3 zbiornikach retencyjnych. Ich łączna pojemność wynosi 3000 m3  .Od stycznia 2014 roku dezynfekcja wody dostarczanej do mieszkańców Łukowa prowadzona jest podchlorynem sodu, dozowanym do wody uzdatnionej.

W 2017 roku przedstawiciele PPIS w Łukowie z wodociągów miasta Łuków pobrali do badania 11 próbek wody do spożycia oraz 4 próbki wody ciepłej użytkowej. PUIK Sp. z o.o. w Łukowie w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej pobrał do badania 44 próbki wody do spożycia zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie oraz 9 próbek wody surowej z ujęć głębinowych dotyczących wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych. Wykonano badania w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizyko-chemicznych orz substancji promieniotwórczych( woda surowa).

W celu określenia czy spożywana woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia ludzkiego Inspekcja Sanitarna systematycznie, w oparciu o sprawozdania z badań jakości wody do spożycia, dokonuje oceny w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego. W trakcie rutynowych kontroli przedstawiciele PPIS zwracają uwagę na prawidłowe utrzymanie stanu sanitarno- technologicznego ujęć wody, właściwe zabezpieczenie ujęć, kwalifikacje i stan zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody.

W 2017 roku jakość wody dostarczanej przez wodociągi Łuków, Gołaszyn i Turze Rogi odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. i została oceniona jako przydatna do spożycia przez ludzi .

Po analizie oceny jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów związanego ze spożyciem wody oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie nie stwierdza zagrożeń dla zdrowia konsumentów, którzy korzystają z sieci wodociągowych, w związku ze spożyciem wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne pod względem zanieczyszczeń fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych i substancji promieniotwórczych.