Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2018-08-09 15:26:28

Budowa kanalizacji sanitarnej Żelechowska II etap oraz Okrzei III etap

W dniu 17.07.2018 r. została podpisana z Wykonawcą robót, firmą P.U.H.  „MEL – KAN” Kazimierz Jakubiak, Ryżki 76 C, 21-400 Łuków umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Żelechowskiej oraz w ulicach: Rurowa, Bartnia, Sosnowa i Tartaczna. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”. Wartość Kontraktu wynosi – 2 826 149,05 zł (netto).

Termin zakończenia prac w ul. Żelechowskiej do 31.12.2018 r. natomiast w ulicach: Rurowa, Tartaczna, Sosnowa i Bartnia do 31.12.2019 r. Na tym etapie Wykonawca realizuje prace przygotowawcze, tj. opracowuje Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla ulicy Żelechowskiej, który po pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, przedstawi do zatwierdzenia Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

Natomiast dla ulic: Rurowa, Sosnowa, Tartaczna, Bartnia, Wykonawca opracowuje odrębny Projekt tymczasowej organizacji ruchu, który po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie i Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie oraz Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie, przedstawi do zatwierdzenia Staroście Łukowskiemu. Po zatwierdzeniu Projektów przez w/w organa zarządzające ruchem, Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych na tych obiektach.