Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2018-08-29 11:05:41

Wszczęto postępowanie przetargowe na modernizację Oczyszczalni ścieków

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod adresem https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377458-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1  i pod znakiem  2018/S 165-377458 , zostało zamieszczone w dniu 29.08.2018 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  Modernizację oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  w Łukowie Kontrakt Nr 1 - Zadanie nr 1 .

Jest to główne zadanie realizowane w ramach Projektu pt. Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0098/17-00 z dnia 2017-12-28.

Pełna treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej Przedsiębiorstwa PUIK Sp. z o.o. pod adresem http://puik.lukow.pl/index.php?id=04171230

Termin składania ofert – 19 października 2018 roku.