Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2019-06-06 14:51:27

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w ramach  Projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b, województwo lubelskie, powiat łukowski, tel. (25) 798 23 17, (25) 798 22 04, fax. (25) 798 22 04, www.puik.lukow.pl ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługi pn.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w ramach  Projektu
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Ogłoszenie zostało opublikowane w:
1.    Bazie konkurencyjności w dniu 06 czerwca 2019 roku pod nr 1188904 i adresie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
2.    Biuletynie zamówień publicznych (BZP) w dniu 06 czerwca 2019 roku pod nr 557286-N-2019 i adresie : https://searchbzp.uzp.gov.pl/Search.aspx
(ogłoszenie w BZP nieobowiązkowe)

Termin składania ofert: 28 czerwca 2019r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 28 czerwca 2019r. godz. 13.10

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. poprzez doręczenie na adres: ul. Partyzantów 6B, 21-400 Łuków, Polska, sekretariat pokój Nr 10.
Kryteria wyboru ofert: cena – 100%.
Warunki udziału w postępowaniu: zgodnie z Zapytaniem Ofertowym (ZO) – Warunki Zamówienia
Pełna treść ZO jest dostępna w zakładce przetargi.