Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Aktualności » Informacje
2020-07-27 12:26:38
Budowa kanalizacji sanitarnej przy al. Kaczorowskiego i ul. Stankiewicza - zadanie 4 - Zmiana TED

 

 ESENDER_LOGIN:

ENOTICES

CUSTOMER_LOGIN:

ECAS_n0027314

NO_DOC_EXT:

2020-098190

SOFTWARE VERSION:

9.13.1

ORGANISATION:

ENOTICES

COUNTRY:

EU

PHONE:

/

E_MAIL:

adam.kitlinski@puik.lukow.pl

 

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Partyzantów 6bMiejscowość: Łuków Kod NUTS: PL81 Lubelskie Kod pocztowy: 21-400Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Adam Kitliński E-mail: adam.kitlinski@puik.lukow.pl Tel.: +48 257982317Faks: +48 257982204

Adresy internetowe:

Główny adres: http://puik.lukow.pl/

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY AL. KACZOROWSKIEGO I UL. STANKIEWICZA – ZADANIE 4

Numer referencyjny: Z1-K4/PUIK/POIiŚ/2020

Główny kod CPV

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Krótki opis:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY AL. KACZOROWSKIEGO I UL. STANKIEWICZA – ZADANIE 4

Część Nr 1 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej przy Al. Kaczorowskiego w Łukowie

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej przy Al. Kaczorowskiego w Łukowie zadanie 4.

Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjnym.

Kanały grawitacyjne

- DN 315 mm – 495,5 mb

- DN 200 mm – 25,5 mb

- studnie rewizyjne Ø 1000 – 15 kpl

Część Nr 2 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Stankiewicza w Łukowie

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stankiewicza w Łukowie.

Zakres zamówienia obejmuje sieć kanalizacyjną główną .

Kanały grawitacyjne

- Ø 200 mm – 377,5 mb.

- studnie rewizyjne Ø 1000 – 14kpl

Na budowę powyższych kanalizacji Zamawiający posiada projekty budowlane oraz dokonał Zgłoszenia zamiaru budowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia została zawarty w Tomie III SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/07/2020

Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: n0027314

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-094017

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 140-345408

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/07/2020

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.1

Zamiast:

Data: 24/08/2020

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 25/08/2020

Czas lokalny: 13:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 24/08/2020

Czas lokalny: 13:01

Powinno być:

 

Data: 25/08/2020

Czas lokalny: 13:01

Inne dodatkowe informacje:

17.9.6. W celu wskazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 Pzpi ust. 5 pkt. 1 Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

17.9.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.17.9.6, składa:

1) pkt. 17.9.6 ppkt. 1) − informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

2) pkt. 17.9.6 ppkt 4) − dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

17.9.8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 17.9.7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

17.9.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 17.9.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 17.9.8 stosuje się.

17.9.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.17.9.6 ppkt. 1) składa dokument, o którym mowa w pkt.17.9.7 ppkt. 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 17.9.8 stosuje się.