Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Aktualności » Informacje
2020-07-28 12:26:55
Dostawę fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                                                        Łuków, dnia 28.07.2020 r.

                                                      

         

 

TJ/     1971     /2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Znak sprawy: TKOS /2/ 2020R.

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych”

 

 

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków, informuje, że  w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień PUIK, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

DUMAS Tomasz Gosztyła ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec

Za cenę ofertową: 403 317,00 zł brutto

(Słownie: czterysta trzy tysiące trzysta siedemnaście złotych)

                                                                          

                                                                          

                                                               Kierownik Zamawiającego:

                                                                    Marcin Mateńko