Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Firma » Usługi

Taryfy wody i ścieków - zgodnie z decyzją LU.RET.070.1.37.2018.JB Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 sierpnia 2018

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę.

Nr grupy Nazwa taryfowej grupy odbiorców Wyszczególnienie cen/stawek Wysokość cen i stawek opłat Jednostka miary
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 2 3 4 5 6 7
I. Odbiorcy zużywający wodę na cele do spożycia przez ludzi i dla działalności gospodarczej cena za dostarczoną wodę 3,05 3,05 3,05 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 5,69 5,69 5,69 zł/m-c
II. Odbiorcy korzystający z tzw. wody zużywanej bezpowrotnie cena za dostarczoną wodę 3,36 3,36 3,36 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 0,00 0,00 0,00 zł/m-c

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki.

Nr grupy Nazwa taryfowej grupy odbiorców Wyszczególnienie cen/stawek Wysokość cen Jednostka miary
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 2 3 4 5 6 7
I. Odbiorcy usług odprowadzania ścieków bytowych cena za odprowadzone ścieki 4,44 4,44 4,44 zł/m3
II. Odbiorcy usług odprowadzania ścieków przemysłowych cena za odprowadzone ścieki 4,88 4,88 4,88 zł/m3

Tabela 3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp

Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń

Dopuszczalna wartość wskaźnika 

Jednostka ładunku

Współczynnik opłat za przekroczenie Wop [ %]

Stawka jednostkowa opłaty ( Sj )

[zł/kg]

1 2 3 4 5 6

1

BZT5

700 mg O2/l

kgO2

50

0,5 Tp

2

ChZTcr

1000 mg O2/l

kgO2

30

0,3 Tp

3

Zawiesina ogólna

330 mg/l

kg

50

0,5 Tp

4

Ekstrakt eterowy

50 mg/l

kg

50

0,5 Tp

5

Substancje rozpuszczone

1150 mg/l

kg

50

0,5 Tp

6

Chlorki

400 mg/l

kg Cl

20

0,2 Tp

7

Siarczany

300 mg SO4/l

kg SO4

20

0,2 Tp

8

Azot ogólny

76 mg/l

kg N

50

0,5 Tp

9

Fosfor  ogólny

11 mg/l

kg P

50

0,5 Tp

10

Substancje ropopochodne

15 mg/l

kg

150

1,5 Tp

11

Temperatura

do + 35 oC

-

do 5% wartości przekroczenia – 20;

0,2 Tp [zł/m3]

powyżej 5 % wartości przekroczenia - 35

0,35 Tp [zł/m3]

12

Odczyn  pH

6,5 - 9,0 pH

-

do 0,5 wartości przekroczenia – 30;

0,3 Tp [zł/m3]

powyżej 0,5 wartości przekroczenia - 60

0,6 Tp [zł/m3]

Oznaczenia wielkości liczbowych przyjęte przy naliczaniu opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków:

Qdob – dobowa ilość ścieków,

Łdop – dopuszczalny dobowy ładunek zanieczyszczeń,

Łrz – rzeczywisty dobowy ładunek zanieczyszczeń,

Łp – dobowe przekroczenie ładunku zanieczyszczeń,

Sj – stawka jednostkowa opłaty za przekroczenie ładunku zanieczyszczeń,

Tp – aktualna cena taryfowa odprowadzania 1 m3 ścieków przemysłowych,

Wop – współczynnik procentowy opłaty za przekroczenie,

Od – opłata dobowa za przekroczenie,

Ołp – opłata łączna za przekroczenie w okresie rozliczeniowym.

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, rozumie się jako opłaty za przekroczenie  dopuszczalnych dobowych ładunków zanieczyszczeń (Łdop) zawartych w ściekach. Oblicza się je według następujących zasad i reguł:

 1. naliczenie opłat za przekroczenie następuje niezwłocznie po upływie okresu rozliczeniowego.
 2. Opłatę za przekroczenie nalicza się za każdą dobę, licząc jako pierwszą dobę dzień poboru próbek ścieków, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Ostatnim dniem naliczania opłat za przekroczenie, jest dzień poprzedzający dzień poboru próbek, w których stwierdzono, że przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń nie występuje.

Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
- dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo stwierdzającej ustanie przekroczeń warunkówwprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa lub
- dzień ponownej kontroli po wcześniejszym złożeniu pisemnego zlecenia Odbiorcy usług o przeprowadzenie kolejnej kontroli.

W przypadku, gdy ponowna kontrola wykonana z inicjatywy Przedsiębiorstwa lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy usług przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą opłaty od nowych przekroczeń jakie zostały wykazane podczas kolejnej kontroli.

 1. Dobową ilość ścieków (Qdob) oblicza się dzieląc ilość [m3] ścieków wprowadzonych do kanalizacji w okresie rozliczeniowym przez ilość dni kalendarzowych w tym okresie rozliczeniowym.
 2. Dopuszczalny dobowy ładunek zanieczyszczeń (Łdop)   w ściekach wprowadzanych do kanalizacji stanowi iloczyn dobowej ilości ścieków (Qdob) i dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w Tabeli nr 3 – kol.3. Jako jednostkę tego ładunku przyjmuje się  1 kg danego zanieczyszczenia (poz. 1 - 10 Tabeli 3).
 3. Rzeczywisty dobowy ładunek zanieczyszczeń ( Łrz) w ściekach wprowadzonych do kanalizacji stanowi iloczyn dobowej ilości ścieków (Qdob) i rzeczywistych stężeń zanieczyszczeń stwierdzonych we wprowadzanych  ściekach na podstawie analizy laboratoryjnej próbek ścieków pobranych przez przedsiębiorstwo PUIK Sp. z o.o. w Łukowie. Jako jednostkę tego ładunku przyjmuje się 1 kg danego zanieczyszczenia (poz. 1 -10 Tabeli 3).
 4. Opłatę dobową za przekroczenie nalicza się za wielkość ładunku stanowiącego dobowe przekroczenie ładunku dopuszczalnego. Dobowe  przekroczenie ładunku zanieczyszczeń (Łp) stanowi różnicę pomiędzy ładunkiem rzeczywistym a ładunkiem dopuszczalnym ( Łp = Łrz – Łdop ). Jako jednostkę ładunku przekroczenia przyjmuje się 1 kg danego zanieczyszczenia (poz. 1 - 10 Tabeli 3).
 5. Opłatę dobową (Od) stanowi iloczyn wielkości ładunku przekroczenia (Łp), mierzonego w kg, oraz stawki jednostkowej (Sj) za 1 kg tego ładunku, określanej jako  iloczyn wartości aktualnej ceny taryfowej za 1m3 ścieków przemysłowych (Tp) i współczynnika opłaty za przekroczenie (Wop). Zatem Od = Łp x Sj = Łp x (Tp x Wop/100).
 6. Opłatę łączną za przekroczenie (Ołp) stanowi iloczyn ilości dni w danym okresie rozliczeniowym, w których występowało przekraczanie dopuszczalnych dobowych ładunków zanieczyszczeń i opłaty dobowej (Od) wyliczonej jak w pkt 7, to znaczy Ołp = ilość dni x Od.
 7. Wartość współczynników opłat dodatkowych (Wop) za przekraczanie dopuszczalnych dobowych ładunków zanieczyszczeń w poszczególnych wskaźnikach określa Tabela nr 3, kol.5, a stawki jednostkowe opłat (Sj) zestawiono w kol. 6.
 8. W wypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości jednocześnie w kilku wskaźnikach zanieczyszczeń, dobową wielkość opłaty za przekroczenie ustala się przyjmując ten spośród przekroczonych wskaźników zanieczyszczeń, dla którego opłata za przekroczenie jest  najwyższa.
 9.  Opisana w pkt 2-10 procedura liczenia opłat nie dotyczy odczynu i temperatury (poz. 11 - 12 Tabeli nr 3). Przekroczenie wskaźników tych parametrów ponad wartość dopuszczalną powoduje zawsze naliczenie opłaty dodatkowej wg Tabeli nr 3, niezależnie od opłat za przekroczenia   innych wskaźników zanieczyszczeń. Opłaty dodatkowe za przekroczenia tych wskaźników liczy się jako iloczyn Qdob x Tp x Wop/100 x ilość dni przekroczenia.

Do cen i stawek opłat netto objętych niniejszymi Taryfami dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z par.2 pkt 1 Rozporządzenia.

Cennik usług pozataryfowych  

wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o.o
w zakresie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej

 

Warunki stosowania cennika:

 1. Usługi określone w cenniku nie są objęte taryfami wodociągowo-kanalizacyjnymi stosowanymi przez Przedsiębiorstwo PUIK.
 2. Usługi nietypowe, które nie są wymienione  w poniższej tabeli cennika, podlegają wycenie indywidualnej.
 3. Wykonanie i rozliczenie wykonania usługi odbywa się na podstawie dokumentacji pisemnej w kolejności: wniosek/zlecenie – protokół wykonania – faktura.
 4. Zestawienie rodzajów usług objętych cennikiem zawiera TABELA 1.
 5. Ceny zawarte w TABELI 1 nie zawierają podatku VAT. Należny podatek VAT należy doliczać przy wystawianiu faktury.

 

TABELA 1.  Zestawienie usług  objętych cennikiem

Lp.

Nazwa usługi

Warunki wykonywania usług

Cena [zł]

A

Usługi instalacyjno-sieciowe

1

Zamknięcie lub otwarcie przyłącza wodociągowego

 1. w związku z remontem, modernizacją lub rozbudową przyłącza,
 2. w związku z czasową przerwą w korzystaniu z dostaw wody,

50

2

Pomiar wydajności i ciśnienia wody z hydrantu przeciwpożarowego

Wniosek zleceniodawcy, np. w związku z potrzebami ppoż.

160

3

Pobór wody z hydrantu

Na cele budowy lub inne - poza poborem przez jednostki PSP.
Usługa obejmuje przygotowanie hydrantu, montaż zestawu wodomierzowego, protokół, odczyt wodomierza i demontaż zestawu.

200

 + opłata za pobraną wodę na podstawie pomiaru

4

Zamknięcie odcinka wodociągu o średnicy do 160 mm

W celu wykonania włączenia nowego odcinka wodociągu

300

5

Zamknięcie odcinka wodociągu o średnicy powyżej 160 mm

W celu wykonania włączenia nowego odcinka wodociągu

500

B

Usługi instalacyjno-wodomierzowe

1

Demontaż wodomierza głównego i zamknięcie zasuwy na przyłączu

Z wniosku odbiorcy – np. na okres zimowy, dłuższa nieobecność itp.

50

2

Montaż wodomierza głównego i otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym

Z wniosku odbiorcy – np. po okresie zimowym, po dłuższej nieobecności itp.

50

3

Założenie plomby na wodomierzu lub na zaworze głównym

W przypadku samowolnego zerwania lub uszkodzenia plomby przez odbiorcę na wodomierzu głównym, zaworze głównym lub na wodomierzu wody zużywanej bezpowrotnie.

150

4

Oplombowanie wodomierza wody zużywanej bezpowrotnie (WZB)

W przypadku podpisania umowy i uruchomienia dostaw wody zużywanej bezpowrotnie. Usługa obejmuje: dojazd/powrót, kontrolę zgodności instalacji z dokumentacją techniczną, plombowanie.

100

4a

Oplombowanie wodomierza wody zużywanej bezpowrotnie (WZB)

W przypadku wymiany wodomierza dokonanej przez odbiorcę. Usługa obejmuje: dojazd/powrót, kontrolę wodomierza, plombowanie.

40

5

Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy:

 1. Zamarznięcie
 2. Inna przyczyna

Usługa obejmuje: dojazd/powrót, koszt wodomierza, roboty instalacyjne, oplombowanie, spisanie protokołu.

 

5a

Wodomierz Ø15 - Ø20

170

5b

Wodomierz Ø25 - Ø32

370

5c

Wodomierz Ø40

520

6

Wymiana wodomierza wody zużywanej bezpowrotnie (WZB) lub tzw. podlicznika:

Na zlecenie odbiorcy. Usługa obejmuje dojazd/powrót, koszt wodomierza, roboty instalacyjne , plombowanie

 

6a

Wodomierz Ø15 - Ø20

120

6b

Wodomierz Ø25 - Ø32

310

6c

Wodomierz Ø40

450

7

Sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza:

W przypadku reklamacji - zlecenie odbiorcy i w przypadku braku potwierdzenia się zarzutów o niesprawności wodomierza.  Usługa  obejmuje dojazd/powrót, wymiana wodomierza, koszt zewnętrznej ekspertyzy  wodomierza, roboty instalacyjne, oplombowanie zestawu wodomierza

 

7a

Wodomierz Ø15 - Ø20

430

7b

Wodomierz Ø25 - Ø32

610

7c

Wodomierz Ø40

750

8

Ponowne uruchomienie dostawy wody

W przypadku wcześniejszego odcięcia wody z powodu zaległości w płatnościach za wodę. Usługa obejmuje: montaż wodomierza, otwarcie zasuwy domowej/sieciowej.

100

Lp.

Nazwa usługi

Warunki wykonywania usług

Cena [zł]

C

Usługi sprzętowe

1

Wynajem koparko-ładowarki z operatorem

W ramach wolnych mocy Zakładu TW i w razie szczególnych potrzeb zlecającego

120 zł/godz. od wyjazdu do powrotu

2

Wynajem  samochodu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji (WUKO SCK)

W ramach wolnych mocy Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków i w razie szczególnych potrzeb zlecającego. Usługa obejmuje pracę 2 operatorów.

300,00 zł/godz. od wyjazdu do powrotu + 3,50 zł za km przebiegu

3

Odbiór nieczystości ciekłych

a) w dni robocze

Odbiór nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o poj. Zbiornika 6,0 m3

148,15 zł/kurs    3,00 zł za km poza granicami miasta

b) poza godzinami pracy (700-1500)  oraz w dni wolne od pracy - soboty i święta

200 zł/kurs    3,00 zł za km poza granicami miasta

Zakres badań - cennik usług - analizy laboratoryjne

 

Lp.

Badana cecha

Norma / Procedura badawcza

Cena netto za 1 próbkę

Woda i ścieki

1.

Temperatura pobranej próbki ścieków A

PN-77/C-04584 1)

3,21

2.

Odczyn (pH) A

PN-EN ISO 10523:2012

12,83

3.

Przewodność elektryczna właściwa A

PN-EN 27888:1999

12,83

4.

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

(procedura badawcza)

PB-02 wyd. 03/08.03.2018 (Metoda OXI TOP)

9,63

5.

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)A

(polska norma, bez rozcieńczeń)

PN-EN 1899-2:2002

51,33

6.

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)A

(polska norma, z rozcieńczeń)

PN-EN 1899-1:2002

51,33

7.

Tlen rozpuszczony

PN-EN ISO 5814:2013-04

9,63

8.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)A

PN-ISO 15705:2005

80,75

9.

Stężenie chlorków A

PN-ISO 9297:1994

16,04

10.

Azot ogólny (procedura badawcza PB-10) A

PB-10 wyd. 03/08.03.2018 (na podstawie testów Merck 14537, 14763)

101,50

11.

Azot ogólny z obliczeń A

PN-73/C-04576/14 1)

144,38

12.

Azot amonowy A

PN-ISO 7150-1:2002

28,88

13.

Azot azotanowy A

PN - 82/C-04576/08 1)

35,29

14.

Azot azotynowy A

PN-EN 26777:1999

25,67

15.

Azot Kjeldahla A

PN-EN 25663:2001

83,42

16.

Fosfor ogólny A

PN-EN ISO 6878:2006 p. 7+Ap1:2010 +Ap2:2010

38,50

17.

Zawiesiny ogólne   A

PN-EN 872:2007 + Ap1:2007

44,53

18.

Siarczany (procedura badawcza)

PB-14 wyd. 03/08.03.2018 (na podstawie testu Merck

28,60

19.

Sucha pozostałość

PN-78/C-04541 1)

25,67

20.

Substancje rozpuszczone A

PN-78/C-04541 1)

67,38

Woda

21.

Żelazo A

PB-11 wyd. 03/08.03.2018 (na podstawie testu Merck 14761)

22,04

22.

Mangan A

PB-18 wyd.03/08.03.2018 (na podstawie testu HACH LANGE LCW 532)

64,09

23.

Liczba progowa zapachu TON (Zapach) A

PN-EN 1622:2006

19,25

24.

Liczba progowa smaku TFN(Smak) A

PN-EN 1622:2006

19,25

25.

Barwa A

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D +Ap1:2015-06

12,83

26.

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna) A

PN-ISO 6059:1999

25,67

27.

Mętność A

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

12,83

28.

Chlor wolny A

PB-16 wyd.03/08.03.2018 (na podstawie testu MACHERY-NAGEL visocolor HE Chlor 920015)

13,74

29.

Zasadowość ogólna

PN-EN ISO 9963-1 +Ap1:2004

19,25

Ścieki

30.

Zagniwalność

PB-08 wyd.03/08.03.2018

9,63

31.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (ekstrakt eterowy) A

PB-20 wyd. 04/08.03.2018

73,95

32.

Siarczany (polska norma) A

PN-ISO 9280:2002

96,25

Osad ściekowy

33.

Sucha pozostałość

PN-EN 12880:2004

28,88

34.

Zawartość wody

PN-EN 12880:2004

35.

Pozostałość po prażeniu

PN-EN 12879:2004 1)

48,13

36.

Strata przy prażeniu

PN-EN 12879:2004 1)

37.

Indeksu objętości osadu czynnego

PB-09 wyd. 03/08.03.2018

38,50

38.

Indeksu gęstości osadu czynnego

PB-09 wyd. 03/08.03.2018

38,50

39.

Masa zawiesiny ogólnej

PB-09 wyd. 03/08.03.2018

25,67

40.

Opad w cylindrze po ½

PB-09 wyd. 03/08.03.2018

6,42

41.

Odczyn pH

PN-EN  ISO 10523:2012

19,25

Badania mikrobiologiczne

42.

Liczba bakterii grupy coli A

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

36,13

43.

Liczba Escherichia coli A

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

44.

Liczba Escherichia coli A

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

65,05

45.

Liczba bakterii grupy coli A

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

46.

Liczba Enterokoki (paciorkowców kałowych) A

PN-EN ISO 7899-2:2004

42,28

47.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ±2°C A

PN-EN ISO 6222:2004

44,67

48.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2°C A

PN-EN ISO 6222:2004

44,67

Pobieranie próbek do badań

49. Pobierania próbek wody do badań fizycznych, chemicznych, sensorycznych A PN-ISO 5667-5:2017-10 9,63

50.

Pobieranie próbek z rzek i strumieni A

PN-ISO 5667-6:2016-12 p.7.4

9,63

51.

Pobieranie próbek ścieków A

PN-ISO 5667-10:1997

9,63

52.

Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych   A

PN-EN ISO 19458:2007

12,83

53.

Wytyczne pobierania próbek osadów

PN-EN ISO 5667-13:2011

9,63

A - Metody akredytowane przez Polskie centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji PCA AB 1067

1) - norma wycofana przez PKN bez zastąpienia

 

Dojazd i transport próbek: cena netto za 1 km poza  granicami miasta 1,00 zł .

 Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług.


Oferta dla mieszkańców Łukowa Jeżeli sam nie masz jak wywieźć odpadów wielkogabarytowych - możesz to zlecić do PUIK

Na zlecenie właścicieli nieruchomości , w tym również osób mieszkających w budynkach wielolokalowych (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), położonych na terenie miasta Łukowa, Przedsiębiorstwo PUIK wykonuje usługi  odbioru i transportu komunalnych odpadów wielkogabarytowych do  punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) przy ul. Świderskiej w Łukowie.

Ceny  usług są następujące:

 1. 40 zł - za jeden kurs transportu odpadów do PSZOK obejmujący:

a. załadunek odpadów wielkogabarytowych na samochód, z miejsca ich wystawienia umożliwiającego bezpośredni podjazd samochodu,

b. transport odpadów do PSZOK przy ul. Świderskiej w Łukowie.

 1. 30 zł - za jeden kurs transportu odpadów do PSZOK obejmujący:

a. transport odpadów do PSZOK przy ul. Świderskiej w Łukowie. Załadunek odpadów na samochód zapewnia zlecający wykonanie usługi – właściciel nieruchomości wystawiający odpady.

Do cen, o których mowa ust. 1 i 2, będzie doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (aktualnie 8%).

Jako odpady wielkogabarytowe odbierane w ramach opisanej wyżej usługi należy rozumieć:

a. zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe,

b. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jak: pralki, lodówki, zamrażarki, telewizory, komputery,

c. zużyte opony samochodów osobowych.

W celu zlecenia usługi prosimy o kontakt:

Biuro Obsługi Klienta , ul. Partyzantów 6b, tel. 25 798 55 95  lub

Zakład Oczyszczania Miasta PUIK, ul. Świderska 128 w Łukowie, tel. 25 798 32 74.

Zapraszamy zainteresowanych.