Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Projekty » Modernizacja oczyszczalni ścieków .. » Zadania przewidziane do realizacji
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Logo PUIK
Logo Unia Europejska Fundusz Spójności

Zadania przewidziane do realizacji

Kontrakt nr 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie

Planowany termin zakończenia inwestycji 31 stycznia 2023 roku

OPIS:

Przewiduje się przebudowę i rozbudowę części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków oraz budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych w oparciu o proces fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji. Proces fermentacji metanowej (mezofilowej) prowadzony będzie w zamkniętych komorach fermentacyjnych z ujęciem biogazu. Rozbudowa części mechanicznej, biologicznej i osadowej umożliwi przyjęcie zwiększonego ładunku zanieczyszczeń doprowadzanego w ściekach surowych z aglomeracji Łuków do wartości maksymalnej ok. 82 083 RLM oraz zwiększonych przepływów - wartości przepływu średnio dobowego: Qśrd = 10 000 m³/d.
Kontrakt nr 2 - Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Łukowie

Planowany termin zakończenia inwestycji 31 grudnia 2022 roku

Składa się z części:

Zadanie nr 2 - Budowa sieci kanalizacyjnej. Część I (ul. Żelechowska II etap, Okrzei III etap) – 4 167m
Zadanie nr 3 - Sieć kanalizacyjna - modernizacja – 3 952 m
Zadanie nr 4 - Sieć kanalizacyjna - nowe odcinki (Część II) – 2 380 m
Zadanie nr 5 - Sieć wodociągowa - modernizacja i nowe odcinki 11 530 m
Zadanie nr 6 - Modernizacja stacji SUW – obejmuje m. inn. Modernizacja układu technologicznego SUW, Modernizacja studni głębinowych, Modernizacja Zbiorników, System zarzadzania obiektami SUW oraz ujęciami głębinowymi
Kontrakt nr 3 - Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu nr I oraz Kontraktu nr II

Planowany termin zakończenia kontraktu 31 stycznia 2023 roku

Głównym celem przedmiotowego Przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska gruntowo-wodnego. Środkiem jaki należy podjąć, niezbędnym do jego osiągnięcia, jest optymalizacja oraz usprawnienie funkcjonujących systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedsięwzięcie zakłada realizację następujących działań:

• zwiększenie dostępności do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej dla mieszkańców aglomeracji,
• poprawę stanu technicznego sieci kanalizacyjnej co w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia infiltracji wód przypadkowych,
• poprawę stanu technicznego przewodów wodociągowych oraz urządzeń znajdujących się na stacji uzdatniania co zapewni niezawodność dostaw wody o wymaganej jakości,
• poprawa warunków pracy oczyszczalni ścieków poprzez przystosowanie oczyszczalni do unieszkodliwiania osadów w sposób inny niż składowanie – odzysk i wykorzystanie biogazu.