Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Strefa Klienta » Regulamin dostarczania wody i odprowadza

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

SPIS TREŚCI

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

Rozdział II.

Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział III.

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług.

Rozdział IV.

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat.

Rozdział V.

Warunki przyłączenia do sieci oraz sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza.

Rozdział VI.

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych.

Rozdział VII.

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

Rozdział VIII.

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Rozdział IX.

Standardy obsługi Odbiorców usług, sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

Rozdział X.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Rozdział XI.

Przepisy końcowe.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz Odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Łuków.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

a)ustawa - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z p. zm. ),
b) umowa:
- umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- umowę o zapatrzenie w wodę,
- umowę o odprowadzanie ścieków,
c) Odbiorca - każdego kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych w zakresie objętym ustawą na podstawie pisemnej umowy,
d) Przedsiębiorstwo -Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, o którym mowa w ustawie - Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie.

§ 2

1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Zarządu Miasta Łuków z dnia 2002.02.20, znak K.7033-7034/1/2002.
2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

§ 3

Wymagania w zakresie dotyczącym usług wodociągowo - kanalizacyjnych określa zezwolenie, o którym mowa w § 2 oraz pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4

1. Ilość dostarczanej wody określa umowa zawarta z Odbiorcą. Umowa winna także określać ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczania.
2. Dostarczana woda do spożycia przez ludzi powinna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203, poz. 1718 ).
3. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).
4. Przedsiębiorstwo zapewnia odprowadzanie ścieków zgodnie z umową, w tym ich oczyszczenie do poziomu wynikającego z posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do rzeki Krzny.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług

 

§ 5

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci, jeżeli wystąpiła ona z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, gdy nie zostały spełnione warunki określone przez Przedsiębiorstwo.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
4. Z Odbiorcą korzystającym zarówno z usług zaopatrzenia w wodę jak i z usług odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo zawiera jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
5. Korzystanie z wody zużywanej bezpowrotnie wymaga odrębnej umowy.

§ 6

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

a) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
c) praw i obowiązków stron umowy,
d) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług,
e) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
f) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art.18 ustawy,
g) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.


3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron lub przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie.
4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust 1 ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone Odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub terminem zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
5. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 7

1. W celu korzystania z usług Odbiorca składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia otrzymanymi od Przedsiębiorstwa. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie umowy.
2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku sprawdza czy zostały spełnione warunki przyłączenia. W wypadku, gdy warunki zostały spełnione, przedkłada Odbiorcy do podpisu stosowną umowę.

§ 8

1. Przedsiębiorstwo określa w umowie cykl i sposób rozliczeń obowiązujący Odbiorcę usług oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
2. Termin i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze.

§ 9

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości tych usług po stronie Przedsiębiorstwa oraz w sposób nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a) użytkowania instalacji wodociągowej oraz posiadanych przyłączy w sposób ograniczający do minimum ryzyko wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych,
c) użytkowania instalacji i przyłącza kanalizacyjnego w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, w szczególności zatorów,
d) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz w umowie zawartej z Przedsiębiorstwem,
f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,
g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz usunięcia awarii.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

 

§ 10

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy.

§ 11

W rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosuje się obowiązującą w danym czasie taryfę. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy.

§ 12

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w miejscowej prasie.

§ 13

Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa umowa.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci oraz sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

 

§ 14

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej poprzedza pisemny wniosek przyszłego Odbiorcy do Przedsiębiorstwa o określenie warunków przyłączenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

a) dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP (ew. REGON, KRS)
b) adres przyłączanej nieruchomości,
c) rodzaj przyłączenia ( wodociągowe, kanalizacyjne ),
d) planowany termin przyłączenia,
e) dane wykonawcy,
f) datę i podpis wnioskodawcy.

§ 15

Do wniosku, o którym mowa w par. 14, wnioskodawca załącza:

a) aktualną mapę - podkład geodezyjny określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz usytuowanie innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
b) wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego - jeżeli dotyczy.

§ 16

1.Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia, jeżeli istnieją możliwości świadczenia usług i przekazuje te warunki wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2.Warunki przyłączenia są ważne 1 rok od dnia ich wydania.
3.Warunki przyłączenia określają między innymi:

a) miejsca i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
b) maksymalne dobowe zaopatrzenie w wodę,
c) warunki instalacji wodomierza głównego, a w uzasadnionych wypadkach urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
e) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 17

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 18.

§ 18

1.Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych, a po uzgodnieniu projektu również robót budowlanych.
2.Określone w warunkach próby i techniczne odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3.Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

§ 19

1. Odbiór techniczny przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a/ datę odbioru,
b/ przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne ) , średnicy, materiałów i długości,
c/ rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
d/ skład komisji odbiorowej,
e/ adres nieruchomości przyłączonej do sieci,
f/ podpisy członków komisji.

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do wystąpienia z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
4. Przyłącze stanowi własność Odbiorcy.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

 

§ 20

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych lub przy braku warunków technicznych umożliwiających realizację usługi. Brakiem warunków technicznych może być w szczególności brak sieci w sąsiedztwie wnioskowanej do przyłączenia nieruchomości.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci, jeżeli przyłączenie spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.
4. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznacza Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa opracowany na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

 

§ 21

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków spowodowanych planowanymi przerwami lub ograniczeniami w dostawie wody oraz o przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem spowodowania zakłóceń.

§ 22

1. W razie dłuższej przerwy w dostawie wody Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorców o jego lokalizacji i warunkach korzystania.
2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 23

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

Rozdział VIII

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

 

§ 24

1.Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.
2.Odbiorca zobowiązany jest na swój koszt do usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. W wypadku awarii Odbiorca natychmiast powiadamia Przedsiębiorstwo o konieczności zamknięcia zasuwy odcinającej na przyłączu.

§ 25

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

a)stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
b)zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 26

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 27

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości, np. w przypadku jej zbycia lub podziału, jeżeli te zmiany mogą mieć wpływ na umowne warunki świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług, sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

 

§ 28

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usług a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 29

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 30

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielenia wszelkich istotnych informacji dotyczących: prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców, występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
3.Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się z prośbą o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
4.Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 31

1.Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości należności za te usługi.
2.Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. 3.Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki. Ustęp 3 i 4 paragrafu 30 stosuje się odpowiednio.

§ 32

1.Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych na kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
2.Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy winna być dostępna w siedzibie Przedsiębiorstwa.

§ 33

1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

a)aktualna obowiązująca na terenie miasta Łuków taryfa cen i stawek opłat,
b)tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
c)wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
d)tekst jednolity Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2.Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów. o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą.

§ 34

1.Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

 

§ 35

Woda do celów przeciwpożarowych może być dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 36

Udostępnienie wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Miastem Łuków, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 37

W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia między innymi koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększone o marżę zysku.

§ 38

Ilość pobieranej wody na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych do Przedsiębiorstwa przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 39

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Miasto Łuków.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

 

§ 40

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.