Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Firma » Usługi

Taryfy wody i ścieków - zgodnie z decyzją LU.RET.070.1.37.2018.JB Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 sierpnia 2018

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę.

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki.

Tabela 3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Oznaczenia wielkości liczbowych przyjęte przy naliczaniu opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków:

Qdob – dobowa ilość ścieków,

Łdop – dopuszczalny dobowy ładunek zanieczyszczeń,

Łrz – rzeczywisty dobowy ładunek zanieczyszczeń,

Łp – dobowe przekroczenie ładunku zanieczyszczeń,

Sj – stawka jednostkowa opłaty za przekroczenie ładunku zanieczyszczeń,

Tp – aktualna cena taryfowa odprowadzania 1 m3 ścieków przemysłowych,

Wop – współczynnik procentowy opłaty za przekroczenie,

Od – opłata dobowa za przekroczenie,

Ołp – opłata łączna za przekroczenie w okresie rozliczeniowym.

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, rozumie się jako opłaty za przekroczenie  dopuszczalnych dobowych ładunków zanieczyszczeń (Łdop) zawartych w ściekach. Oblicza się je według następujących zasad i reguł:

 1. naliczenie opłat za przekroczenie następuje niezwłocznie po upływie okresu rozliczeniowego.
 2. Opłatę za przekroczenie nalicza się za każdą dobę, licząc jako pierwszą dobę dzień poboru próbek ścieków, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Ostatnim dniem naliczania opłat za przekroczenie, jest dzień poprzedzający dzień poboru próbek, w których stwierdzono, że przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń nie występuje.

Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
- dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo stwierdzającej ustanie przekroczeń warunkówwprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa lub
- dzień ponownej kontroli po wcześniejszym złożeniu pisemnego zlecenia Odbiorcy usług o przeprowadzenie kolejnej kontroli.

W przypadku, gdy ponowna kontrola wykonana z inicjatywy Przedsiębiorstwa lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy usług przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą opłaty od nowych przekroczeń jakie zostały wykazane podczas kolejnej kontroli.

 1. Dobową ilość ścieków (Qdob) oblicza się dzieląc ilość [m3] ścieków wprowadzonych do kanalizacji w okresie rozliczeniowym przez ilość dni kalendarzowych w tym okresie rozliczeniowym.
 2. Dopuszczalny dobowy ładunek zanieczyszczeń (Łdop)   w ściekach wprowadzanych do kanalizacji stanowi iloczyn dobowej ilości ścieków (Qdob) i dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w Tabeli nr 3 – kol.3. Jako jednostkę tego ładunku przyjmuje się  1 kg danego zanieczyszczenia (poz. 1 - 10 Tabeli 3).
 3. Rzeczywisty dobowy ładunek zanieczyszczeń ( Łrz) w ściekach wprowadzonych do kanalizacji stanowi iloczyn dobowej ilości ścieków (Qdob) i rzeczywistych stężeń zanieczyszczeń stwierdzonych we wprowadzanych  ściekach na podstawie analizy laboratoryjnej próbek ścieków pobranych przez przedsiębiorstwo PUIK Sp. z o.o. w Łukowie. Jako jednostkę tego ładunku przyjmuje się 1 kg danego zanieczyszczenia (poz. 1 -10 Tabeli 3).
 4. Opłatę dobową za przekroczenie nalicza się za wielkość ładunku stanowiącego dobowe przekroczenie ładunku dopuszczalnego. Dobowe  przekroczenie ładunku zanieczyszczeń (Łp) stanowi różnicę pomiędzy ładunkiem rzeczywistym a ładunkiem dopuszczalnym ( Łp = Łrz – Łdop ). Jako jednostkę ładunku przekroczenia przyjmuje się 1 kg danego zanieczyszczenia (poz. 1 - 10 Tabeli 3).
 5. Opłatę dobową (Od) stanowi iloczyn wielkości ładunku przekroczenia (Łp), mierzonego w kg, oraz stawki jednostkowej (Sj) za 1 kg tego ładunku, określanej jako  iloczyn wartości aktualnej ceny taryfowej za 1m3 ścieków przemysłowych (Tp) i współczynnika opłaty za przekroczenie (Wop). Zatem Od = Łp x Sj = Łp x (Tp x Wop/100).
 6. Opłatę łączną za przekroczenie (Ołp) stanowi iloczyn ilości dni w danym okresie rozliczeniowym, w których występowało przekraczanie dopuszczalnych dobowych ładunków zanieczyszczeń i opłaty dobowej (Od) wyliczonej jak w pkt 7, to znaczy Ołp = ilość dni x Od.
 7. Wartość współczynników opłat dodatkowych (Wop) za przekraczanie dopuszczalnych dobowych ładunków zanieczyszczeń w poszczególnych wskaźnikach określa Tabela nr 3, kol.5, a stawki jednostkowe opłat (Sj) zestawiono w kol. 6.
 8. W wypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości jednocześnie w kilku wskaźnikach zanieczyszczeń, dobową wielkość opłaty za przekroczenie ustala się przyjmując ten spośród przekroczonych wskaźników zanieczyszczeń, dla którego opłata za przekroczenie jest  najwyższa.
 9.  Opisana w pkt 2-10 procedura liczenia opłat nie dotyczy odczynu i temperatury (poz. 11 - 12 Tabeli nr 3). Przekroczenie wskaźników tych parametrów ponad wartość dopuszczalną powoduje zawsze naliczenie opłaty dodatkowej wg Tabeli nr 3, niezależnie od opłat za przekroczenia   innych wskaźników zanieczyszczeń. Opłaty dodatkowe za przekroczenia tych wskaźników liczy się jako iloczyn Qdob x Tp x Wop/100 x ilość dni przekroczenia.

Do cen i stawek opłat netto objętych niniejszymi Taryfami dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z par.2 pkt 1 Rozporządzenia.

Cennik usług pozataryfowych  

wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o.o
w zakresie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej

 

Warunki stosowania cennika:

 1. Usługi określone w cenniku nie są objęte taryfami wodociągowo-kanalizacyjnymi stosowanymi przez Przedsiębiorstwo PUIK.
 2. Usługi nietypowe, które nie są wymienione  w poniższej tabeli cennika, podlegają wycenie indywidualnej.
 3. Wykonanie i rozliczenie wykonania usługi odbywa się na podstawie dokumentacji pisemnej w kolejności: wniosek/zlecenie – protokół wykonania – faktura.
 4. Zestawienie rodzajów usług objętych cennikiem zawiera TABELA 1.
 5. Ceny zawarte w TABELI 1 nie zawierają podatku VAT. Należny podatek VAT należy doliczać przy wystawianiu faktury.

 

TABELA 1.  Zestawienie usług  objętych cennikiem

Zakres badań - cennik usług - analizy laboratoryjne

 

Lp.

Badana cecha

Norma / Procedura badawcza

Cena netto za 1 próbkę

I. Badania fizykochemiczne i pobieranie próbek wody

1.

Pobierania próbek wody do badań fizycznych, chemicznych i sensorycznych A

PN-ISO 5667-5:2017-10

14,00

2.

Odczyn (pH) A

PN-EN ISO 10523:2012

15,00

3.

Przewodność elektryczna właściwa A

PN-EN 27888:1999

32,00

4.

Stężenie chlorków A

PN-ISO 9297:1994

19,00

5.

Stężenie jonu amonowego A

PN-ISO 7150-1:2002

26,00

6.

Stężenie azotanów A

PN - 82/C-04576/08 1)

33,00

7.

Stężenie azotynów A

PN-EN 26777:1999

26,00

8.

Stężenie żelaza A

PB-11 wyd. 04/02.01.2020 (na podstawie testu Merck 14761)

22,00

9.

Stężenie manganu A

PB-18 wyd.04/02.01.2020 (na podstawie testu HACH LANGE LCW 532)

39,00

       

10.

Liczba progowa zapachu TON A

PN-EN 1622:2006

26,00

11.

Liczba progowa smaku TFN A

PN-EN 1622:2006

22,00

12.

Barwa A

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D +Ap1:2015-06

18,00

13.

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna) A

PN-ISO 6059:1999

31,00

14.

Mętność A

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

41,00

15.

Stężenie chloru wolnego A

PB-16 wyd.04/02.01.2020 (na podstawie testu MACHERY-NAGEL visocolor HE Chlor 920015)

20,00

       

II. Badania mikrobiologiczne i pobieranie  próbek wody

1.

Pobierania próbek do analiz mikrobiologicznych A

PN-EN ISO 19458:2007

21,00

2.

Liczba Escherichia coli A
metoda Colilert

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

59,00

3.

Liczba bakterii grupy coli A
metoda Colilert

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

4.

Liczba Escherichia coli A
metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

74,00

5.

Liczba bakterii grupy coli A
metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

6.

Liczba Enterokoki A

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 7899-2:2004

43,00

7.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C A

Metoda płytkowa / posiew wgłębny

PN-EN ISO 6222:2004

43,00

8.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C A

Metoda płytkowa /  posiew wgłębny

PN-EN ISO 6222:2004

43,00

       

III. Badania fizykochemiczne i pobieranie próbek ścieków, wody rzecznej

1.

Pobierania próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych A - próbka jednorazowa

PN-ISO 5667-10:1997

14,00

2.

Pobierania próbek wody rzecznej do  badań chemicznych i fizycznych A - próbka jednorazowa

PN-EN ISO 5667-6:2016-12 p.7.4

14,00

3.

Temperatura pobranej próbki ścieków A

PN-77/C-04584

7,00

4.

Odczyn (pH) A

PN-EN ISO 10523:2012

15,00

5

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

PB-02 wyd. 04/16.01.2020 (Metoda OXI TOP)

10,00

6

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)A

PN-EN 1899-2:2002

59,00

7

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)A

PN-EN ISO 5815-1:2019-12 59,00

8.

Tlen rozpuszczony

PN-EN ISO 5814:2013-04

14,00

9.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)A

PN-ISO 15705:2005

83,00

10.

Stężenie chlorków A

PN-ISO 9297:1994

22,00

11.

Stężenie azotu amonowego A

PN-ISO 7150-1:2002

33,00

12.

Stężenie azotu azotanowego A

PN - 82/C-04576/08 1)

40,00

13.

Stężenie azotu azotynowego A

PN-EN 26777:1999

33,00

14.

Stężenie azotu Kjeldahla A

PN-EN 25663:2001

86,00

15.

Stężenie azotu ogólnego A metoda obliczeniowa: suma azotu azotonowego, azotynowego i Kjeldahla

PN-73/C-04576-14 1)

159,00

16.

Stężenie azotu ogólnego A

PB-10 wyd. 04/02.01.2020 (na podstawie testów Merck 14537, 14763)

112,00

17.

Stężenie fosforu ogólnego A

PN-EN ISO 6878:2006 p. 7+Ap1:2010 +Ap2:2010

58,00

18.

Zawiesiny ogólne   A

PN-EN 872:2007 + Ap1:2007

49,00

19.

Sucha pozostałość

PN-78/C-04541 1)

42,00

20.

Substancje rozpuszczone A

PN-78/C-04541 1)

80,00

21.

Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym A

PB-20 wyd. 05/02.01.2020

80,00

22.

Stężenie siarczanów A

PN-ISO 9280:2002

101,00

       

IV. Badania fizykochemiczne i pobieranie próbek osadów ściekowych

1.

Pobieranie próbek osadów z oczyszczalni ścieków

PN-EN ISO 5667-13:2011

14,00

2.

Sucha pozostałość

PN-EN 12880:2004 42,00

3.

Zawartość wody

PN-EN 12880:2004 42,00

4.

Pozostałość po prażeniu suchej masy osadu

PN-EN 12879:2004 1) 70,00

5.

Strata przy prażeniu suchej masy osadu

PN-EN 12879:2004 1) 70,00

6.

Indeksu objętości osadu czynnego

PB-09 wyd. 04/16.01.2020 70,00

7.

Indeksu gęstości osadu czynnego

PB-09 wyd. 04/16.01.2020 70,00

8.

Zawiesina ogólna

PB-09 wyd. 04/16.01.2020

46,00

9.

Opad w cylindrze po ½

PB-09 wyd. 04/16.01.2020

10,00

10.

Odczyn pH

PN-EN  ISO 10523:2012

15,00

Dojazd i transport próbek do Laboratorium: 1,00 zł netto/km

       

A - Metody akredytowane przez Polskie centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji PCA AB 1067

1) - Norma wycofana przez PKN bez zastąpienia

 

 Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług.

 

CENNIK ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PUIK Sp. z o.o. POZA SYSTEMEM POWSZECHNYM na terenie miasta Łuków

 

 

UWAGA: ceny netto, w rozliczeniach będzie doliczany należny podatek VAT

W celu zlecenia usługi prosimy o kontakt:

Biuro Obsługi Klienta , ul. Partyzantów 6b, tel. 25 798 55 95  lub

Zakład Oczyszczania Miasta PUIK, ul. Świderska 128 w Łukowie, tel. 25 798 32 74.

Zapraszamy zainteresowanych.