Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Projekty » Projekty » Rekultywacja składowiska odpadów .. » Informacja o projekcie
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie

Logo Narodowy Fundusz OSIGW
Logo Wojewódzki Fundusz OSIGW w Lublinie
Logo PUIK

Informacja o projekcie

 

w sprawie Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie.

Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie

Koszt przedsięwzięcia: 1.580.860,32 zł, w tym :

  • 50% dofinansowanie - dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 790.430 zł,
  • dofinansowanie - pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 789.000 zł.

Termin rozpoczęcia robót: 28.07.2016

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia według umowy o dofinansowanie: 30.06.2018

 

Podstawowe informacje dot. rekultywacji składowiska – opis przedsięwzięcia:

 

Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy Nr 55/2016/Wn03/OZ-rz-go/D o dofinansowanie w formie dotacji, zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 20.05.2016, jest rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni 5,35 ha zlokalizowanego w miejscowości Łuków w województwie lubelskim.

Realizacja przedsięwzięcia polega na rekultywacji technicznej i biologicznej zdegradowanego terenu , poprzez ukształtowanie bryły składowiska - z uwzględnieniem przemieszczenia odpadów zalegających na nieuszczelnionej części składowiska (0,95 ha) na część uszczelnioną - i ukształtowanie wierzchowiny składowiska w formie dachu dwuspadowego.

Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje wykonanie takich prac, jak: ukształtowanie skarp składowiska oraz przykrycie ukształtowanej wierzchowiny i skarp składowiska wyrównującą warstwa gruntu lub odpadów (0,25 m), utworzenie w warstwie wyrównującej żwirowej warstwy odgazowującej z systemem sieci odgazowującej, uszczelnienie geomembraną o grubości 1 mm wierzchowiny i skarp składowiska, a także ułożenie warstwy drenażowej z maty geokompozytowej na siatce syntetycznej. Roboty instalacyjne związane z odgazowaniem składowiska polegają na dostosowaniu istniejącego systemu odgazowania do warunków nowego ukształtowania pryzmy rekultywowanego składowiska oraz na rozbudowie systemu ujmowania biogazu w warstwie powierzchniowej składowiska. Gaz będzie spalany w istniejącej stacji kontenerowej wyposażonej w pochodnię wysokotemperaturową. U podstawy składowiska wykonane zostaną rowy opaskowe odprowadzające wody opadowe. Całość składowiska zostanie obudowana pokrywą rekultywacyjną grubości 0,55 m, w której zostanie wykorzystany grunt glebotwórczy oraz odpady jak: komunalne osady ściekowe zmieszane z popiołem i kompost. Całość zostanie obsiana mieszanką traw.

Po zakończeniu rekultywacji składowiska prowadzony będzie nadzór nad zrekultywowanym obiektem poprzez właściwy monitoring składowiska określony dla fazy poeksploatacyjnej. Obszar zrekultywowanej pryzmy składowiska będzie wynosił 4,4 ha. Obszar nieuszczelniony - zwolniony z zalegających odpadów (0,95 ha), pozostanie do dyspozycji, z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, określonym dla tego obszaru.