Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Strefa Klienta » Proces przyłączenia do sieci wod-kan

Proces przyłączenia do sieci wod-kan w Łukowie

PROCEDURA WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA ORAZ PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACJNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie składa do Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków (czytaj dalej: PUIK) pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci (wzór Formularz A-wwp). Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który może zostać sporządzony odręcznie lub na mapie sytuacyjnej i musi określać usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
 2. Po wpłynięciu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, PUIK potwierdza pisemnie jego złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia. 
 3. Po potwierdzeniu daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, PUIK dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania. Spółka wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminie: 

1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 

2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

 1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie jest kompletny, PUIK wysyła do podmiotu ubiegającego się o przyłączenie pismo, w którym wskazuje termin i zakres uzupełnienia wniosku. Informacja o potrzebie uzupełnienia wniosku może zostać przekazana podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie drogą telefoniczną lub e-mail. W takim przypadku sporządzana jest notatka służbowa.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PUIK może przedłużyć terminy rozpoznania wniosku, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
 3. Rozpoznanie merytoryczne kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje w terminach określonych w pkt 3 poprzez wydanie warunków przyłączenia do sieci albo odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci.
 4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy składa wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci (wzór Formularz B-wp). Po sporządzeniu dla przyłączy planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, przedkłada PUIK, jeśli w warunkach przyłączenia zostanie zapisany taki wymów, sporządzony plan celem sprawdzenia przez Spółkę, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci.
 5. W przypadku, gdy PUIK stwierdzi niezgodność planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci poinformuję o tym podmiot ubiegający się o przyłączenie celem usunięcia niezgodności.
 6. W przypadku stwierdzenia przez PUIK zgodności planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, podmiot ubiegający się o przyłączenie zleca PUIK wykonanie włączenia do sieci wodociągowej. Włączenia do sieci kanalizacyjnej dokonuje podmiot ubiegający się o przyłączenie pod nadzorem PUIK. Włączenia do sieci następują w terminie ustalonym z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie.
 7. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej (przed zasypaniem wykopu) Inwestor zgłasza pisemnie gotowość do dokonania odbioru technicznego przyłącza(y) i o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków (wzór Formularz C-zpt).
 8. W terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, PUIK dokonuje odbioru technicznego wykonanych przyłączy sprawdzając, czy przyłącza zostały wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.
 9. Po dokonaniu odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje montaż przyrządów pomiarowych.
 10. Na wniosek Inwestora PUIK wydaje kopie protokołów odbioru wykonanych przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
obraz procedura wydania warunków przyłączenia do sieci

Objaśnienia:

 1. Proces pełny (obejmuje kroki 1 - 4)
  Proces pełny stanowi podstawową zasadę postępowania o przyłączenie do sieci wod-kan z zastrzeżeniem warunków tzw. procesu skróconego.
 2. Proces skrócony (dotyczy tylko przyłączenia kanalizacyjnego i obejmuje kroki 2 – 4)
  W wypadku, gdy do granicy nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie do kanalizacji jest doprowadzony tzw. rękaw przyłączeniowy , bądź gdy przez nieruchomość przebiega kanalizacja sanitarna wraz z usytuowaną na niej studnią kanalizacyjną (umożliwiającą przyłączenie nieruchomości), wtedy osoba ta pomija krok 1 i rozpoczyna swoje postępowanie od kroku 2, to znaczy składa wniosek o przyłączenie (B-wp) .
 3. Kwalifikacja do taryfowej grupy odbiorców usług odprowadzania ścieków.
  1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej wskazuje odpowiednio we wniosku o określenie warunków przyłączenia (Krok 1) lub we wniosku o przyłączenie (Krok 2) skąd będą pochodziły ścieki wprowadzane do kanalizacji
  2. Przedsiębiorstwo PUIK dokonuje kwalifikacji osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej do właściwej taryfowej grupy odbiorców : albo do odbiorców usług odprowadzania ścieków bytowych albo do odbiorców usług odprowadzania ścieków przemysłowych. Podstawą kwalifikacji są przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz obowiązująca taryfa opłat za wodę i ścieki. Wynik kwalifikacji Przedsiębiorstwo PUIK określa w warunkach przyłączenia (Krok 1) albo w zezwoleniu na przyłączenie (Krok 2).
  3. Rodzaje ścieków - definicje:
   ścieki bytowe ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;
   ścieki przemysłowe ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.
 4. Korzystanie z tzw. wody zużywanej bezpowrotnie.
  W okresie roku - od 15 kwietnia do 15 września - odbiorca może korzystać z tzw. wody zużywanej bezpowrotnie, z przeznaczeniem na utrzymanie trawników i ogródków przydomowych, o ile w systemie podstawowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, przy zachowaniu wymaganych parametrów jakościowych procesu uzdatniania wody, będą w dyspozycji odpowiednie rezerwy wody. Zainteresowany odbiorca składa wniosek o wydanie warunków realizacji dostaw wody zużywanej bezpowrotnie (formularz D-wwzb).
 5. Kontakty , w godz. 7.00 – 15.00, dni robocze:
  1. Anna Wrzosek - Biuro Obsługi Klienta , tel. 25 798 55 95, w siedzibie Spółki PUIK : ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków. 
  2. Zbigniew Cabaj - Specjalista ds. Inwestycji i Postępu Technicznego , tel. 25 798 29 93, w siedzibie Spółki PUIK : ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków. 
  3. Jerzy Rożen - Kierownik Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków , tel. 665 490 033, ul. B. Prusa 14, 21-400 Łuków. 
  4. Andrzej Wilczyński - Kierownik Zakładu Wodociągów , tel. 665 490 032, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.