Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Laboratorium » Działalność

Laboratorium

badań wody i ścieków

Ankieta

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli nam doskonalić poziom naszych usług zgodnie z Państwa oczekiwaniami i propozycjami. Wypełnioną ankietę należy przesłać na nasz adres faxem na numer: 025-798-22-04 lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. Laboratorium ul. B. Prusa 14, 21-400 Łuków lub na adres email: email lab małpka puik kropka lukow kropka pl

Działalność

Laboratorium PUIK Sp. z o. o. wykonuje badania fizykochemiczne wody, ścieków i osadów ściekowych oraz badania mikrobiologiczne wody, ponadto pobiera próbki do wykonywania tych badań.

Głównym zadaniem Laboratorium jest wykonywanie badań na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków oraz w celu określenia oddziaływania odprowadzania oczyszczonych ścieków na środowisko naturalne. Wykonywane są również badania na potrzeby Zakładu Wodociągów związane z uzdatnianiem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakością wody dostarczanej mieszkańcom miasta.

Oprócz badań wykonywanych na potrzeby wewnętrzne Zakładów Przedsiębiorstwa Laboratorium świadczy usługi dla Klientów zewnętrznych w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań w zakresie analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz mikrobiologicznych wody (zakres badań).

Rosnące wymagania co do jakości wody przeznaczonej do spożycia jak i wymagania co do jakości ścieków odprowadzanych do środowiska spowodowały, że Laboratorium ciągle rozwijało swoje możliwości badawcze. W związku z tym było systematycznie doposażane w niezbędny sprzęt do badań fizykochemicznych i mikrobiologiczne. W 2009 roku poszerzyło swój zakres badań o badania mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Personel Laboratorium ciągle doskonali swoje kompetencje techniczne związane ze stosowanymi metody badań wody, ścieków i osadów ściekowych.

Laboratorium wykonuje swoje działania zgodnie z wdrożonym w latach 2007-2008 systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 +Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

W lipcu 2009 roku Laboratorium PUIK Sp. z o.o. uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, jako potwierdzenie kompetencji technicznych do wykonywania określonych badań.

Laboratorium stale rozszerza zakres akredytowanych metod znajdujących się w zakresie badań w celu ciągłego doskonalenia swoich działań.