Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Unia Europejska
» Firma » Usługi

Taryfa wody i ścieków na okres od dnia 01.06.2017r. do 31.05.2018r.:

Na podstawie art. 24, ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. Nr 139, ze zm.) Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie ogłasza Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łuków na okres od 01 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. taryfy zostały zatwierdzone Uchwałą Nr XXXV/255/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łuków na okres od dnia 01.06.2017r. do 31.05.2018r.:

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę.

Nr grupy Taryfowa grupa odbiorców Ceny i opłaty Wartość netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
I. Odbiorcy zużywający wodę na cele do spożycia przez ludzi i dla działalności gospodarczej cena za dostarczoną wodę 3,05 zł/m3
opłata abonamentowa 5,69 zł/miesiąc
II. Odbiorcy korzystający z tzw. wody zużywanej bezpowrotnie cena za dostarczoną wodę 3,36 zł/m3

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki.

Nr grupy Taryfowa grupa odbiorców Ceny Wartość netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
I. Odbiorcy usług odprowadzania ścieków bytowych cena za odprowadzone ścieki 4,44 zł/m3
II. Odbiorcy usług odprowadzania ścieków przemysłowych cena za odprowadzone ścieki 4,88 zł/m3

Tabela 3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp

Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń

Dopuszczalna wartość wskaźnika 

Jednostka ładunku

Współczynnik opłat za przekroczenie Wop [ %]

Stawka jednostkowa opłaty ( Sj )

[zł/kg]

1 2 3 4 5 6

1

BZT5

700 mg O2/l

kgO2

50

0,5 Tp

2

ChZTcr

1000 mg O2/l

kgO2

30

0,3 Tp

3

Zawiesina ogólna

330 mg/l

kg

50

0,5 Tp

4

Ekstrakt eterowy

50 mg/l

kg

50

0,5 Tp

5

Substancje rozpuszczone

1150 mg/l

kg

50

0,5 Tp

6

Chlorki

400 mg/l

kg Cl

20

0,2 Tp

7

Siarczany

300 mg SO4/l

kg SO4

20

0,2 Tp

8

Azot ogólny

76 mg/l

kg N

50

0,5 Tp

9

Fosfor  ogólny

11 mg/l

kg P

50

0,5 Tp

10

Substancje ropopochodne

15 mg/l

kg

150

1,5 Tp

11

Temperatura

do + 35 oC

-

do 5% wartości przekroczenia – 20;

0,2 Tp [zł/m3]

powyżej 5 % wartości przekroczenia - 35

0,35 Tp [zł/m3]

12

Odczyn  pH

6,5 - 9,0 pH

-

do 0,5 wartości przekroczenia – 30;

0,3 Tp [zł/m3]

powyżej 0,5 wartości przekroczenia - 60

0,6 Tp [zł/m3]

Oznaczenia wielkości liczbowych przyjęte przy naliczaniu opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków:

Qdob – dobowa ilość ścieków,

Łdop – dopuszczalny dobowy ładunek zanieczyszczeń,

Łrz – rzeczywisty dobowy ładunek zanieczyszczeń,

Łp – dobowe przekroczenie ładunku zanieczyszczeń,

Sj – stawka jednostkowa opłaty za przekroczenie ładunku zanieczyszczeń,

Tp – aktualna cena taryfowa odprowadzania 1 m3 ścieków przemysłowych,

Wop – współczynnik procentowy opłaty za przekroczenie,

Od – opłata dobowa za przekroczenie,

Ołp – opłata łączna za przekroczenie w okresie rozliczeniowym.

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, rozumie się jako opłaty za przekroczenie  dopuszczalnych dobowych ładunków zanieczyszczeń (Łdop) zawartych w ściekach. Oblicza się je według następujących zasad i reguł:

 1. naliczenie opłat za przekroczenie następuje niezwłocznie po upływie okresu rozliczeniowego.
 2. Opłatę za przekroczenie nalicza się za każdą dobę, licząc jako pierwszą dobę dzień poboru próbek ścieków, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Ostatnim dniem naliczania opłat za przekroczenie, jest dzień poprzedzający dzień poboru próbek, w których stwierdzono, że przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń nie występuje.

Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

- dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo stwierdzającej ustanie przekroczeń warunkówwprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa lub

- dzień ponownej kontroli po wcześniejszym złożeniu pisemnego zlecenia Odbiorcy usług o przeprowadzenie kolejnej kontroli.

W przypadku, gdy ponowna kontrola wykonana z inicjatywy Przedsiębiorstwa lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy usług przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą opłaty od nowych przekroczeń jakie zostały wykazane podczas kolejnej kontroli.

 1. Dobową ilość ścieków (Qdob) oblicza się dzieląc ilość [m3] ścieków wprowadzonych do kanalizacji w okresie rozliczeniowym przez ilość dni kalendarzowych w tym okresie rozliczeniowym.
 2. Dopuszczalny dobowy ładunek zanieczyszczeń (Łdop)   w ściekach wprowadzanych do kanalizacji stanowi iloczyn dobowej ilości ścieków (Qdob) i dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w Tabeli nr 3 – kol.3. Jako jednostkę tego ładunku przyjmuje się  1 kg danego zanieczyszczenia (poz. 1 - 10 Tabeli 3).
 3. Rzeczywisty dobowy ładunek zanieczyszczeń ( Łrz) w ściekach wprowadzonych do kanalizacji stanowi iloczyn dobowej ilości ścieków (Qdob) i rzeczywistych stężeń zanieczyszczeń stwierdzonych we wprowadzanych  ściekach na podstawie analizy laboratoryjnej próbek ścieków pobranych przez przedsiębiorstwo PUIK Sp. z o.o. w Łukowie. Jako jednostkę tego ładunku przyjmuje się 1 kg danego zanieczyszczenia (poz. 1 -10 Tabeli 3).
 4. Opłatę dobową za przekroczenie nalicza się za wielkość ładunku stanowiącego dobowe przekroczenie ładunku dopuszczalnego. Dobowe  przekroczenie ładunku zanieczyszczeń (Łp) stanowi różnicę pomiędzy ładunkiem rzeczywistym a ładunkiem dopuszczalnym ( Łp = Łrz – Łdop ). Jako jednostkę ładunku przekroczenia przyjmuje się 1 kg danego zanieczyszczenia (poz. 1 - 10 Tabeli 3).
 5. Opłatę dobową (Od) stanowi iloczyn wielkości ładunku przekroczenia (Łp), mierzonego w kg, oraz stawki jednostkowej (Sj) za 1 kg tego ładunku, określanej jako  iloczyn wartości aktualnej ceny taryfowej za 1m3 ścieków przemysłowych (Tp) i współczynnika opłaty za przekroczenie (Wop). Zatem Od = Łp x Sj = Łp x (Tp x Wop/100).
 6. Opłatę łączną za przekroczenie (Ołp) stanowi iloczyn ilości dni w danym okresie rozliczeniowym, w których występowało przekraczanie dopuszczalnych dobowych ładunków zanieczyszczeń i opłaty dobowej (Od) wyliczonej jak w pkt 7, to znaczy Ołp = ilość dni x Od.
 7. Wartość współczynników opłat dodatkowych (Wop) za przekraczanie dopuszczalnych dobowych ładunków zanieczyszczeń w poszczególnych wskaźnikach określa Tabela nr 3, kol.5, a stawki jednostkowe opłat (Sj) zestawiono w kol. 6.
 8. W wypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości jednocześnie w kilku wskaźnikach zanieczyszczeń, dobową wielkość opłaty za przekroczenie ustala się przyjmując ten spośród przekroczonych wskaźników zanieczyszczeń, dla którego opłata za przekroczenie jest  najwyższa.
 9.  Opisana w pkt 2-10 procedura liczenia opłat nie dotyczy odczynu i temperatury (poz. 11 - 12 Tabeli nr 3). Przekroczenie wskaźników tych parametrów ponad wartość dopuszczalną powoduje zawsze naliczenie opłaty dodatkowej wg Tabeli nr 3, niezależnie od opłat za przekroczenia   innych wskaźników zanieczyszczeń. Opłaty dodatkowe za przekroczenia tych wskaźników liczy się jako iloczyn Qdob x Tp x Wop/100 x ilość dni przekroczenia.

 

Do cen i stawek opłat netto objętych niniejszymi Taryfami dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z par.2 pkt 9-11 oraz par.5 pkt 6 Rozporządzenia.

Cennik usług pozataryfowych  

wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o.o
w zakresie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej

 

Warunki stosowania cennika:

 1. Usługi określone w cenniku nie są objęte taryfami wodociągowo-kanalizacyjnymi stosowanymi przez Przedsiębiorstwo PUIK.
 2. Usługi nietypowe, które nie są wymienione  w poniższej tabeli cennika, podlegają wycenie indywidualnej.
 3. Wykonanie i rozliczenie wykonania usługi odbywa się na podstawie dokumentacji pisemnej w kolejności: wniosek/zlecenie – protokół wykonania – faktura.
 4. Zestawienie rodzajów usług objętych cennikiem zawiera TABELA 1.
 5. Ceny zawarte w TABELI 1 nie zawierają podatku VAT. Należny podatek VAT należy doliczać przy wystawianiu faktury.

 

TABELA 1.  Zestawienie usług  objętych cennikiem

Lp.

Nazwa usługi

Warunki wykonywania usług

Cena [zł]

A

Usługi instalacyjno-sieciowe

1

Zamknięcie lub otwarcie przyłącza wodociągowego

 1. w związku z remontem, modernizacją lub rozbudową przyłącza,
 2. w związku z czasową przerwą w korzystaniu z dostaw wody,

50

2

Pomiar wydajności i ciśnienia wody z hydrantu przeciwpożarowego

Wniosek zleceniodawcy, np. w związku z potrzebami ppoż.

160

3

Pobór wody z hydrantu

Na cele budowy lub inne - poza poborem przez jednostki PSP.
Usługa obejmuje przygotowanie hydrantu, montaż zestawu wodomierzowego, protokół, odczyt wodomierza i demontaż zestawu.

200

 + opłata za pobraną wodę na podstawie pomiaru

4

Zamknięcie odcinka wodociągu o średnicy do 160 mm

W celu wykonania włączenia nowego odcinka wodociągu

300

5

Zamknięcie odcinka wodociągu o średnicy powyżej 160 mm

W celu wykonania włączenia nowego odcinka wodociągu

500

B

Usługi instalacyjno-wodomierzowe

1

Demontaż wodomierza głównego i zamknięcie zasuwy na przyłączu

Z wniosku odbiorcy – np. na okres zimowy, dłuższa nieobecność itp.

50

2

Montaż wodomierza głównego i otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym

Z wniosku odbiorcy – np. po okresie zimowym, po dłuższej nieobecności itp.

50

3

Założenie plomby na wodomierzu lub na zaworze głównym

W przypadku samowolnego zerwania lub uszkodzenia plomby przez odbiorcę na wodomierzu głównym, zaworze głównym lub na wodomierzu wody zużywanej bezpowrotnie.

150

4

Oplombowanie wodomierza wody zużywanej bezpowrotnie (WZB)

W przypadku podpisania umowy i uruchomienia dostaw wody zużywanej bezpowrotnie. Usługa obejmuje: dojazd/powrót, kontrolę zgodności instalacji z dokumentacją techniczną, plombowanie.

100

4a

Oplombowanie wodomierza wody zużywanej bezpowrotnie (WZB)

W przypadku wymiany wodomierza dokonanej przez odbiorcę. Usługa obejmuje: dojazd/powrót, kontrolę wodomierza, plombowanie.

40

5

Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy:

 1. Zamarznięcie
 2. Inna przyczyna

Usługa obejmuje: dojazd/powrót, koszt wodomierza, roboty instalacyjne, oplombowanie, spisanie protokołu.

 

5a

Wodomierz Φ15 - Φ20

170

5b

Wodomierz Φ25 - Φ32

370

5c

Wodomierz Φ40

520

6

Wymiana wodomierza wody zużywanej bezpowrotnie (WZB) lub tzw. podlicznika:

Na zlecenie odbiorcy. Usługa obejmuje dojazd/powrót, koszt wodomierza, roboty instalacyjne , plombowanie

 

6a

Wodomierz Φ15 - Φ20

120

6b

Wodomierz Φ25 - Φ32

310

6c

Wodomierz Φ40

450

7

Sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza:

W przypadku reklamacji - zlecenie odbiorcy i w przypadku braku potwierdzenia się zarzutów o niesprawności wodomierza.  Usługa  obejmuje dojazd/powrót, wymiana wodomierza, koszt zewnętrznej ekspertyzy  wodomierza, roboty instalacyjne, oplombowanie zestawu wodomierza

 

7a

Wodomierz Φ15 - Φ20

430

7b

Wodomierz Φ25 - Φ32

610

7c

Wodomierz Φ40

750

8

Ponowne uruchomienie dostawy wody

W przypadku wcześniejszego odcięcia wody z powodu zaległości w płatnościach za wodę. Usługa obejmuje: montaż wodomierza, otwarcie zasuwy domowej/sieciowej.

100

Lp.

Nazwa usługi

Warunki wykonywania usług

Cena [zł]

C

Usługi sprzętowe

1

Wynajem koparko-ładowarki z operatorem

W ramach wolnych mocy Zakładu TW i w razie szczególnych potrzeb zlecającego

120 zł/godz. od wyjazdu do powrotu

2

Wynajem  samochodu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji (WUKO SCK)

W ramach wolnych mocy Zakładu TKOS i w razie szczególnych potrzeb zlecającego. Usługa obejmuje pracę 2 operatorów.

227,64 zł/godz. od wyjazdu do powrotu + 3,50 zł za km przebiegu

3

Odbiór nieczystości ciekłych

a) w dni robocze

Odbiór nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o poj. Zbiornika 6,0 m3

120 zł/kurs    3,00 zł za km poza granicami miasta

b) poza godzinami pracy (700-1500)  oraz w dni wolne od pracy - soboty i święta

150 zł/kurs    3,00 zł za km poza granicami miasta


Oferta dla mieszkańców Łukowa Jeżeli sam nie masz jak wywieźć odpadów wielkogabarytowych - możesz to zlecić do PUIK

Na zlecenie właścicieli nieruchomości , w tym również osób mieszkających w budynkach wielolokalowych (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), położonych na terenie miasta Łukowa, Przedsiębiorstwo PUIK wykonuje usługi  odbioru i transportu komunalnych odpadów wielkogabarytowych do  punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) przy ul. Świderskiej w Łukowie.

Ceny  usług są następujące:

 1. 40 zł - za jeden kurs transportu odpadów do PSZOK obejmujący:

a. załadunek odpadów wielkogabarytowych na samochód, z miejsca ich wystawienia umożliwiającego bezpośredni podjazd samochodu,

b. transport odpadów do PSZOK przy ul. Świderskiej w Łukowie.

 1. 30 zł - za jeden kurs transportu odpadów do PSZOK obejmujący:

a. transport odpadów do PSZOK przy ul. Świderskiej w Łukowie. Załadunek odpadów na samochód zapewnia zlecający wykonanie usługi – właściciel nieruchomości wystawiający odpady.

Do cen, o których mowa ust. 1 i 2, będzie doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (aktualnie 8%).

Jako odpady wielkogabarytowe odbierane w ramach opisanej wyżej usługi należy rozumieć:

a. zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe,

b. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jak: pralki, lodówki, zamrażarki, telewizory, komputery,

c. zużyte opony samochodów osobowych.

W celu zlecenia usługi prosimy o kontakt:

Biuro Obsługi Klienta , ul. Partyzantów 6b, tel. 25 798 55 95  lub

Zakład Oczyszczania Miasta PUIK, ul. Świderska 128 w Łukowie, tel. 25 798 32 74.

Zapraszamy zainteresowanych.